Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UKEN

dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UKEN

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

dariusz.adamczyk@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-3083-559X

publikacje:


Dariusz Adamczyk – jestem doktorem habilitowanym. Wcześniej, profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownikiem Zakładu Wychowania Integralnego i Rewalidacji na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym tegoż Uniwersytetu oraz Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Ostatnio kierowałem katedrą Profilaktyki Problemów Społecznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UP. Otrzymałem Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 roku; Medal Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nadany przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 20 lipca 2018 roku); dwukrotnie od Rektora otrzymałem Nagrodę Indywidualną II Stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe. Posiadam dorobek naukowy z zakresu pedagogiki, teologii, filozofii, etyki, pracy socjalnej. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianego wychowania, personalizmu, edukacji religijnej, teologii biblijnej. Autor kilkunastu monografii naukowych oraz licznych artykułów naukowych dotyczących teologicznych i filozoficznych podstaw wychowania, etyki, pedagogiki, pedagogiki pastoralnej i pedagogiki religijnej, profilaktyki, jedności Starego i Nowego Testamentu oraz problematyki społecznej.

 

Profile seminariów licencjackich/magisterskich

 • szeroko rozumiane wychowanie, wychowanie integralne, wychowanie religijne, pedagogika chrześcijańska,
 • zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego, funkcjonowanie rodziny, odpowiedzialne rodzicielstwo, problemy współczesnej rodziny i możliwości jej wspierania, personalistyczne podstawy przeciwdziałania brakom w wychowaniu oraz kierunków działań wychowawczych, socjalizacyjnych i profilaktycznych w rodzinie,
 • wychowanie w szkole, profesjonalizm działań wychowawczych, ethos nauczyciela,
 • problematyka społeczno-formacyjna, patologie społeczne, uzależnienia.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Wobec przemocy. Wychowanie – Profilaktyka – Wsparcie (współaut), Kraków 2021.
 • Ku pełni rozwoju. Społeczno-formacyjne implikacje w myśli Pawła VI, Kraków 2021.
 • Aksjologiczne orientacje wychowania (współaut.), Kraków 2021.
 • Fenomen ludzkiego cierpienia. Ujęcie filozoficzne, psychopedagogiczne i teologiczne (współaut.), Kraków 2021.
 • Sens – Samoświadomość – Szczęście. Przyczynek do realizacji życiowego sukcesu (współaut.), Kraków 2019.
 • Ku pełni życia. Pedagogiczno-społeczne implikacje w myśli Benedykta XVI, Kraków 2019.
 • Ku pełni miłości. Społeczno-religijne przesłanie adhortacji apostolskich Jana Pawła II, Kraków 2018.
 • Ku pełni człowieczeństwa. Pedagogiczno-religijne przesłanie encyklik Jana Pawła II, Radom 2016.
 • Biblijny traktat o grzechu, Szczecin 2012.
 • Fenomen sumienia, (red.), D. Adamczyk, Kielce 2012.
 • Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji. Studium biblijno-katechetyczne, Kielce 2006.
 • Stworzenie – Opatrzność – Ewolucja. Przyczynek do dialogu nauki i wiary, Szczecin 2009.

 

Przynależność do towarzystw naukowych/członkostwo w radach redakcyjnych:

 • Polskie Towarzystwo Profilaktyki i Terapii Integralnej

 

Organizacja konferencji naukowych (międzynarodowych i krajowych):

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Profilaktyka i wsparcie społeczne w środowisku lokalnym”. 15 listopada 2017 roku, Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Uchodźcy a lęki cywilizacyjne Europy”. 22-23 kwietnia 2016 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Sympozjum naukowe: „Wychowawcza rola wolontariatu w XXI wieku – wzniosła idea czy realna rzeczywistość?”. 5 grudnia 2015 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Wydział Nauk Społecznych.
 • „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego”. 21-22 marca 2012 roku, Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

 

Udział (czynny) w konferencjach naukowych:

 • Konferencja Naukowa: „Rola i miejsce rodziny w procesie wychowania, profilaktyki uzależnień i resocjalizacji”. 26 marca 2019 roku, Skarżysko-Kamienna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundacja San Giovanni z siedzibą w Kałkowie-Godowie. Referat pt.  „Człowieczeństwo – wychowanie – wartości”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rodzina polska w koncepcji odradzającego się państwa”. 15-16 maja 2019 roku, Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Referat pt. „Człowiek – Płciowość – Rodzina. Ku odpowiedzialnemu wychowaniu”.
 • XXXVII Konferencja Naukowa polityków społecznych: „Praca i polityka społeczna – tendencje i wyzwania w aspekcie przestrzennym”. 27-29 maja 2019 roku, Białowieża. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Referat pt. „Wyrównywanie szans młodzieży z OHP na rynku pracy”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego”. 4 czerwca 2019 roku, Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Referat pt. „Szanse rozwoju i perspektywy kariery zawodowej młodych ludzi po OHP”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nauka a jakość życia”. 27-30 czerwca 2019 roku, Wilno. UniversitasStudiorumPolonaVilnensis. Referat pt. „Płciowość – dar i zadanie”.
 • X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny w Warszawie. 18-20 września 2019 roku, Warszawa. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Sympozjum specjalne: „Tożsamość pedagogiki medialnej. Perspektywy, wyzwania, zadania”. Referat pt. „Dziecko a nowe media. Zadania wychowawcze rodziców”.
 • Seminarium naukowe: „Badania naukowe – trudności, wyzwania, dylematy”. 23-24 września 2019 roku, Bukowina Tatrzańska. Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Referat pt. „Interdyscyplinarność badań naukowych – podstawą profesjonalnego wspierania rodziny”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem gościa specjalnego Anselma Grüna OSB: „Człowiek – Duchowość – Wychowanie”. 3-5 października 2019 roku, Warszawa – Płock – Olsztyn. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat pt. „Aktualność przesłania dotyczącego wychowawczej wartości rozwoju ludów – w świetle dokumentu Populorum progressio”.
 • V Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej: „Przyszłość inkluzji społecznej – jej prognozy i zagrożenia. Ryzyko i nadzieja”. 18-19 kwietnia 2018 roku, Siedlce. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Referat pt. „Tutoring jako narzędzie inkluzji w pracy z młodzieżą”.
 • XXVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny: „Z rodziną ku niepodległości Polski w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku”. 15-16 maja 2018 roku, Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Referat pt. „Uniwersalny charakter praw rodziny jako wsparcie dla jej rozwoju – wobec współczesnych zagrożeń”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka”. 24-25 maja 2018 roku, Kraków. Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Referat pt. „Personalistyczna perspektywa pracy – ku rozwojowi człowieczeństwa”.
 • II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Sukces edukacyjny – Sukces zawodowy – Sukces życiowy”. 6 czerwca 2018 roku, Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Referat pt. ” Dobre wykształcenie i dobra praca jako determinanty sukcesu życiowego – w opiniach młodzieży z osiedla Szmulki”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nauka a jakość życia”. 28 czerwca – 1 lipca 2018 roku, Wilno. Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Referat pt. „Uniknąć rozwodu. Wartość trwałości małżeństwa. Przyczynek do profilaktyki uprzedzającej”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Dzieci i seniorzy w sieci – rola i miejsce zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście polityki społecznej”. 14-15 listopada 2018 roku, Kraków. Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Referat pt. „Wychowanie w rodzinie do korzystania z internetu”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Rodzina w przestrzeni społecznej. Aktualne wyzwania i problemy”. 17 listopada 2018 roku, Warszawa. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. Referat pt. „Rodzina w budowaniu ładu społecznego – w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Africaemunus”.
 • IV Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej: „Inkluzja Społeczna. Wdrożenia – wersje i kontrowersje”. 6-7 kwietnia 2017 roku, Siedlce. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Referat pt. „Integracja społeczna – nawrócenie, komunia, solidarność”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Autorytet i wychowanie”. 21 kwietnia 2017 roku, Radom. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Referat pt. „Wychowywanie jako wprowadzanie w przestrzeń dobra i trwanie w dobru”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nadzieja i przebaczenie w rodzinie i społeczeństwie”. 15 maja 2017 roku, Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Referat pt. „Wzór przebaczenia jako znaku miłości w kontekście ludzkiej wolności”.
 • Sympozjum: „Wychowanie w katechezie poprzez wolontariat szkolny”. 3 czerwca 2017 roku, Radom. Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej. Referat pt. „Wolontariat drogą budowania „cywilizacji miłości””.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nauka a jakość życia”. 29 czerwca – 2 lipca 2017 roku, Wilno. Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Referat pt. „Indywidualny i społeczny wymiar powołania człowieka w holistycznej perspektywie dziejów ludzkości”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Profilaktyka i wsparcie społeczne w środowisku lokalnym”. 15 listopada 2017 roku, Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Referat pt.  „Problem rozwodu. Profilaktyka w perspektywie etyczno-moralnej”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo publiczne w erze globalizacji”. 29-30 listopada 2017 roku, Płock. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. Referat pt. „Układ stosunków w rodzinie i społeczeństwie w świetle czwartego przykazania Dekalogu”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Higher Education: Studies, Career, Society Expectations”, 21 stycznia 2016 roku, UtenaLitwa. Utenos Kolegija. Referat pt.  „Teacher Tasks about Responsibility for Students”.
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 22-23 stycznia 2016 roku, Piotrków Trybunalski. Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego. Referat pt. „Etyczno-moralne podstawy budowania struktur bezpieczeństwa w życiu społecznym”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo kobiet – kobiety bezpieczeństwa”, 9 marca 2016 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa. Referat pt.  „Kobieta – godność, wolność, miłość”.
 • Международнaянаучно-практическaяконференциa: „Национальныекультуры в межкультурныхкоммуникациях”, 14-15 апреля 2016 г. Минск, Беларусь. БелорусскийГосударственныйУниверситет, ФакультетСоциокультурныхКоммуникаций. Referat pt. „Культурoтвopческаярольхристианства – наосновеэнцикликиИоаннаПавла II Slavorumapostoli”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Uchodźcy a lęki cywilizacyjne Europy”. 22-23 kwietnia 2016 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa. Referat pt. „Chrześcijańska samoświadomość jako nadzieja dla Europy”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie”. 12 maja 2016 roku, Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Referat pt. „Społeczeństwo wobec rodziny – w świetle „Karty Praw Rodziny”.
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Wolontariat wyzwaniem ponowoczesności czyli o wychowaniu ku «cywilizacji miłości»”, 13 maja 2016 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa. Referat pt. „Wolontariat jako narzędzie wsparcia społecznego – ku budowaniu „cywilizacji miłości”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej”. 02-03 czerwca 2016 roku, Kraków. Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Referat pt.  „Praca – dla każdego: powołanie, trud, czynnik rozwoju”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nauka a jakość życia”. 24-27 czerwca 2016 roku, Wilno. Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Referat pt.  „Józef jako wzór autentycznej miłości”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Integracja a bezpieczeństwo – wybrane aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne”, 24-25 kwietnia 2015 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa. Referat pt.  „Integracja europejska w perspektywie chrześcijańskiej tożsamości”.
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Współczesny nurt wolontariatu – aspekty pedagogiczne, ekonomiczne i prawne”, 29 maja 2015 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa. Referat pt. „Wartości uniwersalne (moralne) – podstawą wolontariatu”.
 • Konferencja Naukowa: „Przemoc w rodzinie – nowe wyzwania stare problemy”, 4 grudnia 2015 roku, Mielec. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Wydział Zamiejscowy w Mielcu. Referat pt.  „Zadania współczesnej rodziny w kształtowaniu postaw anty przemocowych”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Lokalna polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie”. 29 marca 2014 roku, Mielec. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wydział Zamiejscowy w Mielcu. Referat pt. „Sytuacja rodziców dziecka z niepełnosprawnością”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych – wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne”. 4-5 kwietnia 2014 roku, Piotrków Trybunalski. Wyższa Szkoła Handlowa. Referat pt. „Integralny rozwój człowieka i ludzkości w świetle encykliki społecznej Benedykta XVI „Caritas in veritate”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”. 14-15 maja 2014 roku, Kielce. UJK. Referat pt. „Aktualność zasad moralnych dotyczących przekazywania życia ludzkiego – w świetle encykliki „Humanae vitae”.
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Innowacje wolontariatu społeczeństwa w XXI wieku”, 18 czerwca 2014 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa. Referat pt. „Etyczne konotacje działań sportowo-rekreacyjnych wolontariatu w świetle reguły fair play”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Problemy europeizacji – wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne”. 12-13 kwietnia 2013 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa. Referat pt.  „Współczesne wymogi wychowania moralnego młodzieży”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Wartości w rodzinie i społeczeństwie”. 15 maja 2013 roku, Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Referat pt. „Wychowanie do wypracowania postawy wobec zagadnień seksualnych przed okresem dojrzewania”.
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Uwarunkowania pedagogiczne, społeczne i prawne wolontariatu w XXI wieku”, 24 maja 2013 roku, Radom. Wyższa Szkoła Handlowa. Referat pt. „Wolontariat jako wrażliwość na człowieka w perspektywie miłosierdzia”.
 • Konferencja naukowa: „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego”. 21-22 marca 2012 roku, Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Referat pt.  „Osobowa godność człowieka niepełnosprawnego”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Сравнительнаяпедагогика в условияхмеждународногосотрудничества и европейскойинтеграции”. 19-20 maja 2011 roku, Brześć. БрестскийГосударственныйУниверситетимени А.С. Пушкина, Кафедрапедагогики, Кафедраиностранныхязыков. Referat pt. „Формированиесовести у ребенка в семье”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Сравнительнаяпедагогика в условияхмеждународногосотрудничества и европейскойинтеграции”. 2-5 lutego 2010 roku, Brześć. БрестскийГосударственныйУниверситетимени А.С. Пушкина, Кафедрапедагогики, Кафедраиностранныхязыков. Referat pt. „Методологическаяперспективакомплементарностиэволюции и творения”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Nauka a jakość życia”. 24-26 czerwca 2010 roku, Wilno. Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Referat pt. „Kondycja ludzkiej wolności na podstawie Rdz 1-3.”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Kobieta w rodzinie – nadzieje i zagrożenia”. 13-14 maja 2009 roku, Kielce. Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Referat pt. „Stworzenie człowieka jako mężczyzny i niewiasty w świetle Rdz 2,4b-25.”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”. 10 września 2009 roku, Kielce. Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego. Referat pt. „Etyczno-moralna perspektywa wychowania do krytycznego korzystania z internetu”.
 • XI Świętokrzyskie Warsztaty Filozoficzno-Logiczno-Kognitywistyczne. 17-20 września 2009 roku, Święty Krzyż. Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Referat pt. „Stworzenie i ewolucja w perspektywie dialogu nauki i wiary”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie”. 22-23 października 2009 roku, Kielce. Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych. Referat pt. „Konieczność budowania autorytetu nauczyciela w dobie kryzysu wychowania”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Dla kogo resocjalizacja? Obszary zagrożeń i patologii współczesnej rodziny”. 14-15 maja 2008 roku, Kielce. Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Referat pt. „Powołanie do ojcostwa jako potwierdzenie tożsamości mężczyzny”.
 • Konferencja „Tyle wolności, ile możliwe, tyle ograniczeń, ile konieczne? Prawa człowieka a realia współczesnej edukacji”. 17 grudnia 2008 roku, Kielce. Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Referat pt. „Byt „z prochu ziemi” lecz „na obraz Boga”. O godności osoby ludzkiej”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Сравнительнаяпедагогика в условияхмеждународногосотрудничества и европейскойинтеграции”. 18-19 października 2007 roku, Brześć. БрестскийГосударственныйУниверситетимени А.С. Пушкина, Кафедрапедагогики, Кафедраиностранныхязыков. Referat pt. „Odpowiedzialność wychowawcy w świetle pedagogiki chrześcijańskiej”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość – przyszłość”. 12-13 listopada 2007 roku, Kielce. Akademia Świętokrzyska. Referat pt. „Rola wartości moralnych w wychowaniu szkolnym”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II”. 20-21 kwietnia 2005 roku, Biała Podlaska. Referat pt. „Postawa służby na wzór Chrystusa – istotą samowychowania nauczyciela”.
 • Konferencja naukowa: „U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze i cywilizacji XXI wieku. Nurty – kategorie – idee”. 27-28 października 2005 roku, Olsztyn. Referat pt. „Nauka o środkach społecznego przekazu w świetle KKK”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Fundamenty edukacyjnej wspólnoty”. 15-17 kwietnia 2004 roku, Kraków: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referat pt. „Komunikacja interpersonalna w wychowaniu szkolnym”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Rodzina i szkoła wobec przemocy”. 13-14 maja 2004 roku, Kielce: Akademia Świętokrzyska. Referat pt. „Przemoc w ujęciu biblijno-teologicznym; oraz Przemoc wobec dziecka”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Europa wspólnotą narodów. Edukacja międzykulturowa na przestrzeni wieków XIX-XXI. 1-2 grudnia 2004 roku, Brzeg: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu. Referat pt. „Znaczenie tolerancji we współczesnym wychowaniu międzykulturowym”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Сравнительнаяпедагогика в условияхмеждународногосотрудничества и европейскойинтеграции”. 25-26 września 2003 roku, Brześć. БрестскийГосударственныйУниверситетимени А.С. Пушкина, Кафедрапедагогики, Кафедраиностранныхязыков. Referat pt. „Piękno świata a prawda o Bogu”.
 • Regionalna konferencja naukowo-metodyczna: „Edukacja elementarna dzieci 6-letnich – stan aktualny i perspektywy rozwoju”. 24 listopada 2003 roku, Kielce. Referat pt. „Znaczenie więzi rodzinnych dla sześciolatka; oraz Dziecko jako osoba i podmiot wychowania”.

 

Udział (bierny) w konferencjach naukowych:

 • Międzynarodowe Seminarium Naukowe: „Antropologia Pedagogiczna (Personalizm pedagogiczny a Bóg)”. 19.04.2021 roku, Kielce. poprzez platformę Zoom. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • VIII Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej: „Dostępność i projektowanie uniwersalne w perspektywie pedagogicznej”. 15 maja 2021 roku, Siedlce. Formuła: on-line. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 • Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna: „Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie”. 15-16.06.2021 roku, Poznań. Formuła: wideokonferencja internetowa MS Teams. Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Praca socjalna w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne”. 26-27.10.2021 roku, Kielce. Formuła: zdalna. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Konferencja: „Jan Paweł II: Fundamenty demokracji”. 30-31 maja 2019 roku, Warszawa. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
 • Międzynarodowa Konferencja z okazji Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia: „W trosce o zdrowie i życie człowieka”. 24 marca 2014 roku, Lublin. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • XVII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” na temat: „Spór o początek i koniec ludzkiego życia”, 11 grudnia 2014 roku, Lublin. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Sympozjum naukowe: „Wiara w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II”. 9 listopada 2012 roku, Skarżysko-Kamienna. Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.
 • Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne: „Spór o piękno”. 14 grudnia 2012 roku, Lublin. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Konferencja naukowa: „Wobec nowego ateizmu”. 17 listopada 2011 roku, Radom. Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu, Katedra Teologii Współczesnej.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Liturgia jednym aktem kultu”. 20 maja 2010 roku, Katowice. Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny”. 15-16 maja 2006 roku, Kielce.
 • I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej. 20-26 maja 2005 roku, WSD Radom.
 • Konferencja naukowa: „Refleksje po lekturze książki Josepha Ratzingera – Benedykta XVI Jezus z Nazaretu”. 03 grudnia 2008 roku, Radom. Polskie Towarzystwo Teologiczne w Radomiu, Instytut Teologiczny UKSW, Wyższe Seminarium Duchowne.
 • Sympozjum: „Sakrament miłości. Idee przewodnie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum caritatis”. 27 września 2007 roku, Skarżysko-Kamienna: Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa o charakterze ekumenicznym: „Kościół nowej Europy. Dogmatyczno-ekumeniczne refleksje nad adhortacją Jana Pawła II Ecclesia in Europa”. 15 maja 2004 roku, WSD Kielce.
 • Konferencja naukowa: „Kultura chrześcijańska w nauczaniu Jana Pawła II”. 15-17 października 2003 roku, WSD Kielce.
 • Kongres Mariologiczny i Maryjny: „Z Maryją w trzecie tysiąclecie wiary” z okazji 75. Rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. 6-8 maja 2002 roku, Skarżysko-Kamienna.
 • Sympozjum: „Prymas Stefan Kardynał Wyszyński – świadek Ewangelii i tradycji narodowych”. 17-19 maja 2001 roku, WSD Kielce.
 • Sympozjum biblijne: „Kobieta w Biblii”. 1 października 2000 roku, WSD Radom.

 

Działalność popularyzatorska w nauce:

 • Wykłady-konferencje dla Wspólnoty św. Jakuba przez Discord

 

Inne informacje przydatne dla studentów:

 • link do YouTube: https://www.youtube.com/user/xdar01/videos