Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Sylwester Bębas

dr Sylwester Bębas

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

sylwester.bebas@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-0659-0895

publikacje:


Sylwester Bębas – jestem doktorem nauk społecznych, nauczycielem akademickim, psychoterapeuta, pedagogiem, doradcą rodzinnym, specjalistą w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjalistą w zakresie zarządzania i organizacji pomocy społecznej, specjalistą w zakresie zarządzania oświatą, trenerem kompetencji społecznych, medialnych, i wychowawczych, publicystą i dydaktykiem. Pełniłem rozliczne funkcje, w tym byłem Prezesem Polskiego Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Integralnej. W latach 2012-2013 odbyłem staże naukowe w Universitat de les Illes Balears w Hiszpanii, Utenos Kolegija na Litwie. Od 2015 roku zatrudniony jestem na stanowisku adiunkta na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Byłem również ekspertem w programie telewizyjnym Ocaleni TVP, autorem audycji radiowych nt. rozwoju osobistego, uzależnień, psychoterapii. Efektem moich zainteresowań jest powołanie do życia Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: psychoterapię psychodynamiczną, psychoterapię rodzin, problematykę rodziny i uzależnień w tym szczególnie uzależnienia związane ze światem wirtualnym.

 

Profile seminariów licencjackich

 • mediacje: szkolne, rówieśnicze, rodzinne, w sprawach nieletnich i karnych,
 • etyka: etyka mediów, bioetyka, inne tematy powiązane bezpośrednio z etyką,
 • kompetencje i umiejętności społeczne: emocje, stres, komunikacja, asertywność, empatia, relacje, umiejętności wychowawcze, rozwój osobisty, wychowanie, edukacja,
 • profilaktyka i terapia uzależnień: od substancji i uzależnień behawioralnych, współuzależnienia, syndrom DDA, DDD,
 • psychoprofilaktyka, profilaktyka i leczenie zaburzeń psychicznych: zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, traumy, straty itp.,
 • patologie społeczne, profilaktyka społeczna, dysfunkcje, niedostosowanie społeczne: w rodzinie, szkole, przemoc, szeroko pojęte aspekty związane z pedagogiką, psychologią, pracą socjalną, poradnictwo rodzinne,
 • media i świat wirtualny: branding, public relations, media społecznościowe, bezpieczeństwo w sieci, edukacja medialna, cyberoszustwa i manipulacje w sieci, zagrożenia w sieci: cyberprzemoc, fonoholizm, uzależnienia w internecie itp. 

 

Pełnione funkcje:

 • 2010-2013 – dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej  w Radomiu
 • 2013-2015 – rektor w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim
 • 2010-2015 – członek Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • 2010-2015 – członek zespołu redakcyjnego Gazety Radomskiej

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Wobec przemocy. Wychowanie, profilaktyka, wsparcie (współaut.), WN UP, Kraków 2021.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo. Współczesne wyzwania i zagrożenia (współaut.), WN UP, Kraków 2020,
 • Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie, WN UP, Kraków 2020,
 • Patologie społeczne w sieci, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2013.
 • Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej (współaut.), wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2011.
 • Doświadczenie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców, wyd. Grafprojekt, Starachowice 2011.
 • Nauczanie Jana Pawła II kierowane do więźniów w percepcji osadzonych w zakładach karnych w Polsce, wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2010.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • „Pokolenie sieci”: dzieci i młodzież w świecie wirtualnym: szanse i zagrożenia, [w:] Pedagogika rodziny: podejście systemowe. Wychowanie do rodziny, t. 3. (pod red.), M. Marczewskiego, R. Gawrycha, D. Opozdy, T. Sakowicza, P. Skrzydlewskiego, wyd. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Gdańsk 2018,
 • Cyberpornografia, cyberpedofilia, sexting: patologiczne zachowania seksualne w Internecie, (współaut.), [w:] Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy, t. 1, (pod red.) M. Z. Jędrzejki, A. Szwedzika, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Centrum Profilaktyki Społecznej, Milanówek-Warszawa 2018.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Społeczny wymiar w nauczaniu Jana Pawła II wobec osób pozbawionych wolności, „The Prison Systems Review”, 2022, vol. 114,
 • Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie jako europejskie ramy odniesienia – aspekty prawne, psychologiczne i pedagogiczne (współaut.), „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2021, nr 1.

 

Przynależność do towarzystw naukowych/członkostwo w radach redakcyjnych:

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Integralnej.

 

Organizacja konferencji naukowych (międzynarodowych i krajowych): 

 • Służby społeczne wobec problemu uzależnień. Sympozjum Naukowe organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się 17.01.2022 roku w Krakowie.
 • Dzieci i seniorzy w sieci – rola i miejsce zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście polityki społecznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się 14 – 15 listopada 2018 w Krakowie.
 • Bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych – wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne. Konferencja Międzynarodowa organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, Utenos Kolegia, Litwa, ЛьвівськаКомерційнаАкадемія, Ukraina, БИП – Институт Правоведения, Białoruś odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim 05.04.2014 roku.
 • Współczesne wyzwania i perspektywy resocjalizacji penitencjarnej. Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe organizowane przez Східноєвропейський Національний Університетімені Лесі Українки, Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu oraz Areszt Śledczy w Radomiu odbyło się 30.05.2014 roku.
 • Problemy europeizacji – wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne. Konferencja Międzynarodowa organizowana przez Utenos Kolegia, РоссийскаяАкадемия Образования, СхідноєвропейськийНаціональнийУніверситетіменіЛесіУкраїнки, Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu odbyła się w Radomiu 13.04.2013 roku.
 • Pedagogika świata wirtualnego wobec nowych wyzwań. Konferencja Międzynarodowa organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu odbyła się w Radomiu 17.03.2012 roku.
 • Szanse i zagrożenia resocjalizacji penitencjarnej. Konferencja Ogólnopolska organizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, oraz Areszt Śledczy w Kielcach odbyła się w Kielcach 18-19.05.2012 roku.
 • Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. Konferencja Ogólnopolska organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu odbyła się w Radomiu 16 – 17.03.2011 roku.
 • Profilaktyka i resocjalizacja – współczesne dylematy, problemy, sukcesy. Konferencja Ogólnopolska organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu odbyła się w Radomiu 08.06.2010 roku.
 • Współczesne oblicze patologii społecznych. Konferencja Ogólnopolska organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu odbyła się w Radomiu 04.12.2010 roku.

 

Uczestnictwo (czynne) w konferencjach naukowych i sympozjach zagranicznych:

 • Международнойнаучно – практической конференции: Цифровоя трансформация образовния. (Międzynarodowa konferencja naukowo – praktyczna: Edukacja dotycząca transformacji cyfrowej). Miejsce i data: Минск, 24 марта 2019. (Mińsk, 24 marca 2019). Organizator: Минский Городской Институт Развития Образования, (Instytut Rozwoju Edukacji w Mińsku). Referat pt. Трудовая миграция родителей польской семьи в епоху цифровой ерансформации общества (Migracja zarobkowa rodziców polskiej rodziny do epoki cyfrowej transformacji społeczeństwa).
 • 21th International Conference on the Science and Quality of Life. (21 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nauka a jakość życia). Miejsce i data: Vilnius, Lietuva 29.06 – 02.07.2017. (Wilno, Litwa, 29.06 – 02.07.2017). Organizator: Universitas Studiorum Polona Vilnensis.  Referat pt. Risks for children and adolescents in digital reality (Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyfrowej rzeczywistości).
 • International scientific – practical conference: Higher education: studies, career, society expectations. (Międzynarodowa konferencja naukowo – praktyczna: Wyższe wykształcenie: studia, praca, oczekiwania społeczne). Miejsce i data: Utena, 20 – 21 January 2016. (Utena, 20 – 21 stycznia 2016). Organizator: Utena University of Applied Sciences. Referat pt. Pedagogical Aspects of Institutional Rehabilitation of Minors (Pedagogiczne aspekty instytucjonalnej resocjalizacji nieletnich).
 • Международнойнаучно – практической конференции: Национальныекультуры в межкультурныхкоммуникациях. (Międzynarodowa konferencja naukowo – praktyczna: Kultura narodowa w komunikacji międzykulturowej). Miejsce i data: Минск, 14 – 15 апреля 2016. (Mińsk, 14 – 15 kwietnia 2016). Organizator: Белорусский Государственный Университет (Białoruski Uniwersytet Państwowy). Referat pt. Современные угрозы материнства и отцовства (Współczesne zagrożenia macierzyństwa i ojcostwa).
 • 20th International Conference on the Science and Quality of Life. (20 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nauka a jakość życia). Miejsce i data: Vilnius, Lietuva 24 – 27 June 2016. (Wilno, Litwa, 24 – 27 czerwca 2016). Organizator: Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Referat pt. Threats to children and youth from cyberspace as a new challenge for prevention and social reintegration (Zagrożenia płynące dla dzieci i młodzieży z cyberprzestrzeni jako nowe wyzwanie dla profilaktyki i resocjalizacji).
 • Мeждyнapoдной нayчнo – практичecкой конференции: Персонифицированная модель обуения взрослых в контексте идей непрерывного образования. (Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja: Spersonalizowane modele kształcenia dorosłych w kontekście idei kształcenia ustawicznego). Miejsce i data: Оренбург, 26 февраля 2015. (Orenburg, 26 lutego 2015). Organizator: Оренбурский Государственный Педагогический Университет. (Orenburski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny). Referat pt. Становление и развитие позицииотцества: психолого – педагогические аспекты. (Rozwój pozycji ojcostwa: aspekty psychologiczne i pedagogiczne),
 • Открытойгородской нayчнo – практичecкой конференции: Образовательноепространствостоличногорегиона: пти развития и совершенствования. (Otwarta naukowo – praktyczna konferencja: Przestrzeń edukacyjna kapitału regionów: sposoby rozwoju i doskonalenia). Miejsce i data: Минск, 15 – 16 апреля 2015. (Mińsk, 15 – 16 kwietnia 2015). Organizator: Минский Городской Институт Развития Образования. (Miński Narodowy Instytut Rozwoju Edukacji). Referat pt. Социокультурные и педагогические аспекты проблемы: Отцовство и материнство под угрозойкризиса. (Społeczno – kulturalne i edukacyjne aspekty problemu: Ojcostwo i macierzyństwo zagrożone kryzysem),
 • Мeждyнapoдной нayчнo – практичecкой конференции: Инженерно – педагогическое образование: проблемы и пути развития. (Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja: Inżynierno – pedagogiczne wykształcenia: problemy i sposoby rozwoju). Miejsce i data: Минск, 14 мая 2015. (Mińsk, 14 maja 2015). Organizator: Минский Государственный Высший Радиотехнический Колледж. (Mińska Narodowa Wyższa Szkoła Techniczna). Referat pt. Современные социально-педагогические и психологические проблемы работников исправительных учреждений для несовершеннолетних. (Współczesne problemy społeczno – pedagogiczne i psychologiczne pracowników instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich),
 • Мeждyнapoдная нayчнo – практичecкаяконференция: Философско – педагогические проблемы непрерывного образованя. (Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja: Filozoficzno – pedagogiczne problemy kształcenia ustawicznego). Miejsce i data: Могилев, 15 мая 2015. (Mogilew, 15 maja 2015). Organizator: МинистерствоOбразованияРеспубликиБеларусьУпреждениеOбразования, Могилевский Государственный Университет имени А. А. Кулешова. (Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, Wydział Komunikacji, Mogilewski Narodowy Uniwersytet im. A. A. Kuleszowa). Referat pt. Проблемы работников исправительных учрежденний для несовершеннолетних. (Problemy pracowników instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich),
 • VI Мeждyнapoдная нayчнo-практичecкой Интернет – конференция: Инновационные технологии обучения физико – математическим дисциплинам. (VI Międzynarodowa internetowa konferencja naukowo – praktyczna: Innowacyjne metody nauczania fizyczno – matematycznych przedmiotów). Miejsce i data: Мозырь, 25 – 28 марта 2014. (Mozyr, 25 – 28 marca 2014). Organizator: Мозырский Государственный Педагогический Университет им. И. П. Шамякина. (Mozyrski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. P. Szamjakina). Referat pt. Современные технологии в обучении и образовании. (Nowoczesne techniki w edukacji i wychowaniu).
 • XXI Республиканскаямeждyнapoднаястуденчкая нayчнo – практичecкаяконференция: От идеи – к инновации. (XX Studencka Konferencja naukowo – praktyczna: Od idei do innowacji). Miejsce i data: Мозырь, 24 апреля 2014. (Mozyr, 24 kwietnia 2014). Organizator: Мозырский Государственный Педагогический Университет им. И. П. Шамякина. (Mozyrski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. P. Szamjakina). Referat pt. Инновации в реабилитации несовершеннолетних в Польше. (Innowacje w resocjalizacji nieletnich w Polsce).
 • Meждyнapoдная нayчнo – теоретичecкаяконференция: Современные тенденции управленияобразовательнымисистемами с учетомсоциально – економическогоразвитя общества. (Międzynarodowa naukowo – teoretyczna konferencja: Współczesne trendy w zarządzaniu systemem edukacji, z uwzględnieniem rozwoju społeczno – ekonomicznego społeczeństwa). Miejsce i data: Москва, 20 октября 2014. (Moskwa, 20 października 2014). Organizator: РоссийскаяАкадемия Образования в Москве, Институт УправленияОбразованием. (Rosyjska Akademia Wychowania w Moskwie, Instytut Zarządzania Edukacją). Referat pt. Социокультурные аспекты управленяразвитием семьи: отцество и материнство под угрозойкризиса. (Aspekty społeczne i kulturowe zarządzania rozwoju rodziny: ojcostwo i macierzyństwo zagrożone kryzysem).
 • XX Республиканскую студенскую нayчнo – практичecкуюконференцию: От идеи – к инновации. (XX Studencka Konferencja naukowo – praktyczna: Od idei do innowacji). Miejsce i data: Мозырь, 16 aпреля 2013. (Mozyr, 16 kwietnia 2013). Organizator: Мозырский Государственный Педагогический Университет им. И. П. Шамякина. (Mozyrski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. P. Szamjakina). Referat pt. Инновационные идеи в теории и практике воспитания студенскойй молодежи. (Innowacyjne pomysły w zakresie teorii i praktyki kształcenia studentów),
 • Meждyнapoдная нayчнo – практичecкаяконференция: Инжерно-педагогическоеобразоване: проблемы и пути развития. (Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja: Inżynierno – pedagogiczne kształcenie: problemy i sposoby rozwoju). Miejsce i data: Минск, 16 – 17 мая 2013. (Mińsk, 16 – 17 maja 2013). Organizator: МинистерствоOбразованияРеспубликиБеларусьУпреждениеOбразования, Минский Государственный Высший Радиотехнический Колледж. (Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, Wydział Komunikacji, Mińska Narodowa Wyższa Szkoła Techniczna). Referat pt. Гуманитарные и психолого – педагогические аспекты институциональн ойресоциализациимолодёжи. (Humanistyczne i psychologiczno – pedagogiczne aspekty instytucjonalnej resocjalizacji młodzieży),
 • Meждyнapoднoй нayчнoй конференции: Текст. Язык. Человиек. (Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Tekst. Język. Człowiek). Miejsce i data: Мозырь, 22 – 30 мая 2013. (Mozyr, 22 – 30 maja 2013). Organizator: Мозырский Государственный Педагогический Университет им. И. П. Шамякина. (Mozyrski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. P. Szamjakina). Referat pt. Образование молодежи в центрахперевоспитанияподростков. (Edukacja młodzieży w ośrodkach resocjalizacji dla nieletnich).
 • Medzinárodná vedecká konferencja. Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti. (Międzynarodowa Konferencja. Personalizm w procesie humanizowania społeczności ludzkiej). Miejsce i data: 16-17 października 2013, Prešov (Preszow). Organizator: Prešovská Univerzita v Prešove. (Uniwersytet Preszowski w Preszowie). Referat pt. Program wychowawczy schroniska dla nieletnich a personalistyczna perspektywa wychowania do wartości.
 • Meждyнapoднoй нayчнoй конференции: Этнопедагогика: история и современность. (Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Etnopedagogika: przeszłość i teraźniejszość). Miejsce i data: Мозырь, 17 – 18 октября 2013. (Mozyr, 17 – 18 października 2013). Organizator: Мозырский Государственный Педагогический Университет им. И. П. Шамякина. (Mozyrski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. P. Szamjakina). Referat pt. Проблемы реабилитации и воспитания молодежи в Польше. (Problemy resocjalizacji i wychowania młodzieży w Polsce).
 • Meждyнapoднoй нayчнoй конференции: Дзицячысад – пачатковая школа: праблемыпераемнасцинавучання и выхавання у сучаснайаукацыйнайпрасторы. (Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Szkoła podstawowa: problemy wychowania i edukacji w nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej). Miejsce i data: Мозырь, 31 октября – 1 ноября 2013. (Mozyr 31 października – 1 listopada 2013). Organizator: Мозырский Государственный Педагогический Университет им. И. П. Шамякина. (Mozyrski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. P. Szamjakina). Referat pt. Образование с использованиемновыхинформационныхтехнологий. (Edukacja z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych).
 • Meждyнapoдная нayчнo-практичecкаяконференция: Личность. Образование. Общество. (Międzynarodowa Konferencja naukowo – praktyczna: Osobowość. Edukacja. Społeczeństwo). Miejsce i data: Гродно, 11 декабрь 2013. (Grodno, 11 grudnia 2013). Organizator: МинистерствоOбразованияРеспубликиБеларусь, ΓродненскийΟбластнойИсполнительныйКомитетГосударственноеУчреждение Образования «ГродненскийОбластной Институт Развития Образования». (Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, Regionalny Instytut Rozwoju Edukacji). Referat pt. Threats in cyberspace. (Zagrożenia w cyberprzestrzeni).
 • Meждyнapoдная нayчнo – практичecкаяконференция: Актуальные проблемы технологическово образования: труд, талент, творчество. (Międzynarodowa konferencja naukowo – praktyczna: Rzeczywiste problemy komunikacji: praca, talent, kreatywność). Miejsce i data: Мозырь, 12 – 13 марта 2013. (Mozyr 12 – 13 marca 2013). Organizator: Мозырский Государственный Педагогический Университет им. И. П. Шамякина. (Mozyrski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. P. Szamjakina). Referat pt. Становление и развитие талента и творчества молодежи в вамах семенново воспитания. (Powstawanie i rozwój talentów i kreatywności młodych ludzi w ramach edukacji wczesnoszkolnej).
 • V Meждyнapoдная нayчнo – практичecкаяинтернет – конференцию: Инновационные технологии обучения физико – математическим дисциплинам. (V Międzynarodowa internetowa konferencja naukowo – praktyczna: Innowacyjne metody nauczania fizyczno – matematycznych przedmiotów). Miejsce i data: Мозырь, 26 – 29 марта 2013. (Mozyr 26-29 marca 2013). Organizator: Мозырский Государственный Педагогический Университет им. И. П. Шамякина. (Mozyrskij Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. P. Szamjakina). Referat pt. Выбранные педагогические проблемы цибэрсталькингу. (Wybrane problemy pedagogiczne cyberstalkingu).
 • Meждyнapoдная нayчнo – практичecкаяконференцияпосвященная 100 – летию МГУ им. А. А. Кулешова. Современное образование и воспитание: тндении, технологии, методики. (Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja poświęcona stuleciu Mogilewskiego Narodowego Uniwersytetu im. A. A. Kuleszowa. Nowoczesna edukacja i wychowanie: tendencje, techniki, metody). Miejsce i data: Могилев, 28 марта 2013. (Mogilew, 28 marca 2013). Organizator: МинистерствоOбразованияРеспубликиБеларусьУпреждениеOбразования, Могилевский Государственный Университет имени А. А. Кулешова. (Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, Wydział Komunikacji, Mogilewskij Narodowy Uniwersytet im. A. A. Kuleszowa). Referat pt. Современные технологии работы с семьей: родственныесвязи в жизнисупругов (Nowoczesne metody pracy z rodziną: więzi rodzinne w życiu małżonków).
 • Meждyнapoднoй нayчнo – практичecкой конференции: Межкультурная коммуникация: лингвистический, социальный и медицинский аспекты. (Międzynarodowa konferencja naukowo – praktyczna: Komunikacja międzykulturowa: językowe, społeczne i medyczne aspekty). Miejsce i data: Курск, 11 – 12 aпреля 2012. (Kursk 11 – 12 kwietnia 2012). Organizator: Kурский Государственный Медицинский Университет, Минздравсоцразвития РФ. (Kurski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej). Referat pt. Social role of a child in a family. (Społeczna rola dziecka w rodzinie),
 • Vadeckom kolokviu s medzinárodnou ύčast’ou. Disputationes qoudibetales: Personalistické inšpirácie vo filozofickom a náboženskom diskurze. (Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Personalistyczne inspiracje w dyskursie filozoficznym i religijnym). Miejsce i data: Prešov 7 novembra 2012. (Preszow 7 listopada 2012). Organizator: Prešovská Univerzita v Prešove (Uniwersytet Preszowski w Preszowie). Referat pt. Ojcowsko jako wartość w perspektywie personalistycznej.
 • 15th International Conference on the Science and Quality of Life. (15 Międzynarodowa Konferencja Naukowa nauka a jakość życia). Miejsce i data: Vilnius, Lietuva 3 – 5 July 2011. (Wilno, Litwa, 3-5 lipca 2011). Organizator: Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Referat pt. John Paul II in accordance with value of forgive on example of meeting with Mehmetem Ali Agcą. (Jan Paweł II wobec wartości przebaczenia na przykładzie spotkania z Mehmetem Ali Agcą).

 

Działalność popularyzatorska w nauce: 

 • Ekspert w programie telewizyjnym „Ocaleni” TVP, autor audycji radiowych nt. rozwoju osobistego, uzależnień, psychoterapii.
 • W latach 2013-2015 członek Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.