Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Karol Bieniek

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

karol.bieniek@up.krakow.pl

pok: 408

ORCID: 0000-0002-6349-9385

publikacje:


Karol Bieniek – jestem politologiem (doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: partie i systemy partyjne) i turkologiem (magister filologii orientalnej, specjalizacja: turkologia). Wykładałem gościnnie na Uniwersytecie Technicznym Bliskiego Wschodu (Ankara), Uniwersytecie Hacettepe (Ankara), Uniwersytecie Stambulskim, Uniwersytecie Bukareszteńskim, Uniwersytecie Pamukkale (Denizli), Uniwersytecie Aksaray oraz Uniwersytecie Süleymana Demirela (Isparta). Swoje zainteresowania badawcze koncentruję wokół zagadnień związanych z historią i polityką późnego Imperium Osmańskiego oraz współczesnej Republiki Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem struktury tureckiego systemu politycznego i partyjnego, polityki zagranicznej tego państwa oraz specyfiki przywództwa politycznego na Bliskim Wschodzie. Z zarysowanego obszaru badawczego pochodzą moje liczne artykuły naukowe i ekspertyzy oraz dwie monografii: Polityka zagraniczna Turcji wobec państw bałkańskich, Toruń 2008 i System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011, Warszawa 2013 oraz redaktor pracy Republika Turcji. Polityka zagraniczna i wewnętrzna, Kraków 2016.

Profile seminariów licencjackich

 • współczesne stosunki międzynarodowe: zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • struktura podmiotowa stosunków międzynarodowych: państwa, organizacje międzynarodowe, uczestnicy transnarodowi, determinanty stosunków międzynarodowych, relacje pomiędzy polityką wewnętrzną państw, a ich polityką zagraniczną,
 • formy organizacji stosunków międzynarodowych: dyplomacja, reżim i porządek międzynarodowy, przemoc w stosunkach międzynarodowych (konflikty, spory, napięcia i wojny),
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm,
 • procesy ewolucji i zmiany ładu międzynarodowego,
 • międzynarodowe problemy społeczne: problemy integracji mniejszości etnicznych i religijnych, dysproporcje rozwojowe.

 

Przykładowe tematy prac:

 • Republika Turcji w NATO
 • Soft Power w praktyce funkcjonowania organów władzy państwowej odpowiedzialnych za kreowanie polityki zagranicznej USA –  RFN oraz RP
 • Bezpieczeństwo militarne Polski po Zimnej Wojnie
 • Wojna domowa jako przykład konfliktu zbrojnego
 • Eko-konflikty i eko-terroryzm jako problem współczesnego świata na wybranych przykładach
 • Rola i znaczenie ONZ w kształtowaniu bezpieczeństwa globalnego i regionalnego
 • Działalność Państwa Islamskiego w latach 2014-2019.

 

Wykaz najważniejszych publikacji: 

Monografie:

 • Republika Turcji – polityka zagraniczna i wewnętrzna, (red.), Kraków 2016.
 • System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011, Warszawa 2013.
 • Polityka zagraniczna Turcji wobec państw bałkańskich, Toruń 2008.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Thirty Years of Relations Between The Republic of Turkey and the Republic of Serbia: Changing Political and International Dynamics, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2021, R. 19, z. 4.
 • Turkey’s Foreign Policy – Current Challenges and Priorities, „Teka of Political Science and International Relations”, 2019, vol. 14, nr 2.
 • The return of the empire? : the foreign policy of Turkey in the Justice and Development Party (AKP) era and its influence on the modern Albanian State, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, 2018, t. 27.
 • Ewolucja pozycji ustrojowej władzy wykonawczej w Republice Turcji, „Białostockie Studia Prawnicze”, 2016, z. 20.
 • The Middle East in the foreign policy of Turkey`s ruling Justice and Development Party, „Hemispheres”, 2015, vol. 30, no. 1.
 • Turkish foreign policy towards Macedonia after the Cold War, „Politeja”, 2014, vol. 30.
 • Ruch Praw i Wolności – partia bułgarskich Turków, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, 2013, vol. 11,
 • Rola i międzynarodowe znaczenie Turcji w opiniach i strategiach ministrów spraw zagranicznych I. Cema I A. Davutoĝlu, „Episteme”, 2013, vol. 2 (19).

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Turcja i Unia Europejska w poszukiwaniu nowego modelu współpracy, [w:] Konteksty dla Trójmorza: Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej, pod redakcją Karoliny Wandy Olszowskiej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2020.
 • Trump’s presidency: the „New Cold War” and US-Poland security ties, (współaut). [w:] Donald J. Trump’s presidency : international perspectives / editors John Dixon and Max J. Skidmore, Westphalia University Press, Washington 2018.
 • Przywództwo polityczne prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana, [w:] Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów. Wyzwania dla przywódców na poziomach międzynarodowym, krajowym i lokalnym, pod red. Macieja Hartlińskiego, Olsztyn, 2017.
 • The Turkish MHP – four decades of ruptures and successes, [w:] Republika Turcji : polityka zagraniczna i wewnętrzna, pod red. Karola Bieńka, Kraków, 2016.
 • System partyjny Republiki Turcji w XXI wieku – uwarunkowania, uczestnicy, procesy, [w:] „Nowa” Turcja : aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne, pod red. Jakuba Wódki, Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.

 

Przynależność do towarzystw naukowych/członkostwo w radach redakcyjnych:

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

 

Udział w konferencjach naukowych (czynny, bierny):

 • „Challenging Norms and Times: Normalization of Ties between Israel and Arab States and the implications for the Muslim World”, Center for International Peace and Stability, National University of Sciences and Technology, İslamabad, 28 czerwca 2021 r “United Arab Emirates-Israel 2020 Normalization Deal and its Implications for Turkey”
 • „Middle East Conference on Contemporary Scientific Studies II”, 19-22.09.2019 Gaziantep, University of Gaziantep, IKSAD, „Turkey`s Shifting Role in the Middle East”
 • “5`th World Congress for Middle Eastern Studies, WOCMES”, 16-20.07.2018 Sewilla, The Three Cultures of the Mediterranean Foundation, University of Seville, „Opposition Failure in the post-2002 Justice and Development`s Party Era”
 • „IV Ogólnopolski Kongres Politologii. Państwo w czasach zmiany”, 18-20.09.2018 Lublin, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitent Nauk Politycznych PAN, UMCS, „Recep T. Erdoğan – przywódca Nowej Turcji”
 • „4`th World Congress for Middle East Studies”, Ankara 18-22.08.2014, Turkish Social Science Association & Middle East Technical University, „Party Leadership in Turkey and Poland – An attempt of Comparison”