Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska

dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

edyta.chrobaczynska-plucinska@up.krakow.pl

pok: 227

ORCID: 0000-0003-3351-860X

publikacje:


Edyta Chrobaczyńska-Plucińska – jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – rozprawa doktorska pt. Düce – Führer – Caudillo. Obraz wodza w polskiej prasie politycznej dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) obroniona w 2009 r.: promotor prof. dr hab. Andrzej Jaeschke, recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Mazur, prof. dr hab. Krzysztof Urbański. Od 1 października 2022 roku adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Aktualne zainteresowania naukowe obejmują: najnowszą historię Polski, konstytucjonalizm, procesy legislacyjne, dyskurs parlamentarny, historię kobiet w PRL, biografistykę, ruch kobiecy, partycypację polityczną kobiet, płeć społeczno-kulturowa. Prowadzą wykłady w szczególności z zakresu: nauki o państwie i prawie, prawa konstytucyjnego, systemu politycznego RP, systemów wyborczych, zasad ustroju politycznego państwa, najnowszej historii propagandy, partii i systemów partyjnych oraz propedeutyki nauk społecznych (kurs e-learningowy).

Profile seminariów licencjackich

 • polskie prawo konstytucyjne /system polityczny RP: podstawowe zasady ustrojowe państwa, źródła prawa, podstawowe instytucje systemu politycznego – organizacja i zasady funkcjonowania władzy ustawodawczej (Sejm, Senat) i władzy wykonawczej (Prezydent, Rada Ministrów), demokracja przedstawicielska – prawo wyborcze i system wyborczy (zasady prawa wyborczego, organy przeprowadzające wybory, ordynacje wyborcze do poszczególnych organów), organizacja i funkcje Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, organy kontroli państwowej i ochrony prawa –NIK, RPO, KRRiT, partie polityczne, związki zawodowe, fundacje.
 • proces transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku: fazy procesu transformacji ustrojowej, akty normatywne rangi konstytucyjnej ich przygotowanie i uchwalanie, kampanie wyborcze do poszczególnych organów, struktura i zasady działania partii politycznych oraz zorganizowanych grup interesu (związki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje), propaganda i manipulacja stosowana współcześnie lub w historii, język propagandy politycznej.
 • kobiety w przestrzeni publicznej: biografia i biografistyka – sylwetki kobiet (herstory), działalność kobiet w okresie międzywojennym, sytuacja kobiet w Polsce Ludowej, problemy współczesnych kobiet, medialny obraz kobiet, kobiety w polityce, kobiety w nauce itp.

 

Przykładowe tematy prac:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe a feminizacja zamachów terrorystycznych w XX i XXI w.
 • Położenie geopolityczne Polski a członkostwo III RP w NATO
 • Świadomość zagrożenia terroryzmem we współczesnym świecie Kulturowo-polityczny obraz Pierwszej Damy w Polsce po 1989 roku
 • Wpływ konfliktu o Górski Karabach w 2020 roku na sytuację wewnętrzną w Republice Armenii
 • Kobieta aktywna w przestrzeni publicznej w świetle tygodnika „Wysokie Obcasy” (2018)
 • Ewolucja systemu wyborczego Polski i Ukrainy. Studium porównawcze
 • Analiza pilotażowego programu
 • Legia Akademicka przeprowadzonego w roku 2018
 • Frekwencja młodych dorosłych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Dlaczego młodzi ludzie nie głosują?
 • Hanna Suchocka – Ewa Kopacz – Beata Szydło. Szefowe gabinetów w III Rzeczpospolitej
 • Obraz chińskiej i rosyjskiej ekspansji na łamach tygodnika „Polityka” w latach 2015-2020
 • Równouprawnienie kobiet w okresie transformacji ustrojowej w Polsce w świetle badań CBOS-u 1989-2020
 • Charakter języka propagandy politycznej w okresie kampanii wyborczej do parlamentu w 2015 roku na łamach tygodników „Newsweek” i „w Sieci”. Analiza porównawcza
 • Frekwencja i absencja wyborcza w wyborach samorządowych 2014 i 2018. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Studium przypadku.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Mussolini, Hitler, Franco: ich polityka wewnętrzna i zagraniczna w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2015,
 • Duce, Führer, Caudillo : idea wodza w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2011.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Posłanki w organach ustawodawczych 1944/45-1956 – cechy socjopolityczne i aktywność poselska, [w:] Kobiety w wyborach. Wybory kobiet, Ł. Tomczak, K. Zawadzka-Witt (red.). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.
 • Charakter debaty nad projektem konstytucji 1952 roku w świetle materiałów propagandowych Zarządu Politycznego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. [w:] „Wojna – wojsko – bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki”. T. 3 : studia i materiały. A. Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, A. Smoliński, H. Walczak, A. Wojtaszak (red.). Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2018.
 • Puszcza Białowieska w polityce prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2005-2010), [w:] Polityka ekologiczna. K. Sala, K. Kowalska, P. Nowak (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2018
 • Dlaczego PPR w okresie 1944-1948 zmonopolizowała władzę w Polsce, spacyfikowała państwo i zniewoliła społeczeństwo? (współaut.), [w:] „Więcej niż partia : PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948-1990”. A. Dziuba, B. Tracz (red.), Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, Katowice – Warszawa 2017.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Profesorki w sejmach PRL. Przyczynek do badań subiektywnego poczucia sprawczości. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, 2020, vol. 24,
 • Posłanki na Sejm PRL II kadencji (1957-1961): cechy socjopolityczne i aktywność poselska. „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, 2019, nr 2,
 • Równouprawnienie płci w debacie parlamentarnej Sejmu Ustawodawczego 1947-1952: zarys problemu. „Acta UniversitatisLodziensis. Folia Sociologica”, 2019, nr 70,
 • Drogi i bezdroża życia „prawdziwego komunisty” : kilka uwag na marginesie książki Piotra Lipińskiego. „Res Gestae. Czasopismo Historyczne”, 2018, nr 6,
 • Artykuł recenzyjny: Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia: działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018: 322. „Komunizm. System, Ludzie, Dokumentacja” 2018, nr 7,
 • Artykuł recenzyjny: Maryla Hopfinger, Zygmunt Ziątek, Tomasz Żukowski (red.). Debaty po roku 1989. Literatura w procesie komunikacji – w stronę nowej syntezy (2), Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. 2017: 507. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, 2018, vol. 21,
 • Stan wojenny w Małopolsce : pamięć pokolenia represjonowanych.„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2017, vol.19,

 

Przynależność do towarzystw naukowych/członkostwo w radach redakcyjnych: 

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – Oddział w Krakowie
 • Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” – Oddział w Warszawie

 

Organizacja konferencji naukowych (międzynarodowych i krajowych): 

 • Konferencja naukowa „Pokoleniowy potencjał polityki” – 20-21 września 2021 r. Wieliczka. Dofinansowana z ministerialnego grantu Doskonała nauka/Wsparcie konferencji naukowych DNK/SP/465063/2020.

 

Udział (czynny) w konferencjach naukowych:

 • Konferencja naukowa „Kobiety w polityce – polityka kobiet”. Pracownia Badań Wyborczych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Połtawski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, 22.03.2022. Forma zdalna. Referat pt. „Dekada Kobiet ONZ. Światowy Plan Działania w latach 1975-1980 – perspektywa polska”,
 • Konferencja naukowa „Kobieta i Prawo” pod Patronatem Honorowym RPO. Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 8. 03. 2021. Forma zdalna. Referat pt. „Prawniczki w Sejmie PRL. Szkic do portretu zbiorowego”,
 • Konferencja naukowa „Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w. Stan badań i perspektywy (na tle porównawczym)” – Białystok-Augustów 11-14. 09. 2020. Ośrodek Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych, Zakład Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku. Referat pt. „Światowa Konferencja Dekady Kobiet ONZ-Kopenhaga 1980. Analiza stanowiska delegacji polskiej”.
 • Konferencja naukowa „Dyskretny urok władzy. Idealiści, kolaboranci, oportuniści” Uniwersytet Jagielloński na platformie MS TEAMS, 7-9 grudnia 2020. Referat pt. „Kobiety i władza. Problem kryteriów motywacyjnych”.
 • Konferencja naukowa „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019” – Warszawa 19-20.11.2019 Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski. Referat pt. „Halina Skibniewska – posłanka i pierwsza wicemarszałkini w dziejach polskiego parlamentaryzmu (1965-1985). Szkic do biografii”.
 • Konferencja naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI w. Kobiety i wybory parlamentarne” Białystok 14-16.06. 2019 Zakład Historii XIX w. i Ruchów Społeczno-Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Studiów Kobiecych. Referat pt. „Posłanki na Sejm PRL II kadencji (1957-1961): cechy socjopolityczne i aktywność poselska”.
 • Konferencja naukowa „Polska polityka 1918–2018” Wisła 6-7.11.2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach. Referat pt. „Akademiczki w Sejmie. Aktywność parlamentarna posłanek z tytułem profesorskim w parlamencie PRL w latach 1944/45-1989”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze” Łódź 11-12.10.2018 Instytut Socjologii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Referat pt. „Problem równouprawnienia płci w debacie parlamentarnej 1947-1952”.
 • Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kobiety w wyborach. Wybory kobiet” Szczecin 19-20.04 2018 Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki. Referat pt „Posłanki na Sejm 1944/45 – 1956 – cechy socjopolityczne i aktywność poselska”.
 • Konferencja Naukowa „Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki” Szczecin 20. 03. 2018. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki. Referat pt. „Projekt Konstytucji 1952 r. w świetle materiałów propagandowych Zarządu Politycznego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

 

Udział (bierny) w konferencjach naukowych:

 • Konferencja naukowa „Polityka płci, ciała i tożsamości”. 20. 05. 2022 Uniwersytet Wrocławski. Instytut Politologii,
 • Konferencja naukowa „Kobieta żydowska– nowe badania i perspektywy badawcze” – 26-28. 04. 2021. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich.
 • Konferencja naukowa „Kobieta w XXI wieku – między liberalizmem a konserwatyzmem” Kraków 22-23 11. 2018, Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Działalność popularyzatorska w nauce: 

 • Współpraca z Ośrodkiem Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych w Białymstoku (projekt badawczy – MEiN Dialog nr 0016/DLG/2019/10), II spotkanie Białostockiej Szkoły Historii Kobiet, Białystok 21-25. 11 2019,
 • Wsparcie merytoryczne przy organizacji I edycji konkursu „Wiedzy o Politologii”, organizowanej przez stowarzyszenie „Głos pokolenia” (2020/2021).
 • Koordynacja, z ramienia INPA oraz IDSM wydarzenia Małopolska Noc Naukowców.

 

Granty i badania (2018-2022):

 • Analiza aktywności politycznej posłanek w organach ustawodawczych PRL 1944/45-1989(MINIATURA 2 -nr 2018/02/X/HS3/00650),
 • Posłanki na Sejm 1944/1945 – 1956. Cechy socjopolityczne i aktywność poselska (2018),
 • Parlament i parlamentaryzm w dziejach PRL (BS-143/L/2019; BN-317/NS/2020);
 • Prawnicy w organach ustawodawczych 1944/45-1989 – szkic do portretu zbiorowego (BN.711-50/PBU/2021).