Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk

dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

ewa.czerwinska-jakimiuk@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0003-2367-7965

publikacje:


Ewa Czerwińska-Jakimiuk jestem adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych. Doktoryzowałam się w zakresie socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem absolwentką dwóch fakultetów: socjologii (UJ) i psychologii (UJ). Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii dewiacji, kryminologii, psychologii społecznej, psychopatologii i psychologii sądowej. Obejmują również etykę opisową: psychologia moralności oraz mediacje i negocjacje: wzmacnianie kompetencji miękkich, czynniki psychologiczne wykluczające stosowanie mediacji.

Profile seminariów licencjackich:

 • rola kompetencji miękkich w mediacjach i negocjacjach oraz czynniki psychologiczne utrudniające lub wykluczające prowadzenie mediacji i negocjacji,
 • problematyka manipulacji i kłamstwa,
 • etyka opisowa – psychologia moralności,
 • zagadnienia z zakresu kryminologii i wiktymologii, psychologii społecznej, psychologii sądowej i penitencjarnej, psychopatologii, socjologii dewiacji w tym:
  – różne formy i rodzaje aktywności naruszającej porządek prawny: przestępczość nieletnich i młodocianych, przestępczość agresywna, seksualna, sprawcy i ofiary zabójstw, psychologiczne profilowanie sprawców zabójstw, nieprzystosowanie społeczne,
  – zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób w warunkach izolacji więziennej z uwzględnieniem pracowników służby więziennej,
  – problematyka stresu, agresji i przemocy, zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń osobowości i uzależnień, w tym współuzależnienia i syndromu DDA,
  – dysfunkcje w rodzinie,
  – media i przestępczość (np. medialne wizerunki sprawców i ofiar).

 

Krótki biogram naukowy:

 • Instytut Socjologii UJ – obrona rozprawy doktorskiej pt. „Przestępczość młodzieży. Weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew” (promotor: prof. zw. dr hab. Bronisław Urban; recenzenci: prof. zw. dr hab. Leon Tyszkiewicz, prof. dr hab. Marian Niezgoda) – rozprawa rekomendowana do wyróżnienia i druku.
 • Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Socjologii; studia doktoranckie.
 • 1996-1998: Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, UŚ: studia doktoranckie.
 • Wydział Filozoficzny UJ: studia magisterskie na kierunku psychologia – obrona pracy magisterskiej pt. „Syndrom prehomicidalny – próba analizy psychologicznej” (promotor: prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski – Zakład Patologii Społecznej Collegium Medicum UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, recenzent: prof. dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża – Instytut Psychologii UJ.
 • Wydział Filozoficzny UJ: studia magisterskie na kierunku socjologia – obrona pracy magisterskiej pt.”Wpływ rodziny patologicznej i jej lokalizacji przestrzennej na przestępczość nieletnich”, (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki – Instytut Socjologii UJ, recenzent: prof. dr hab. Bronisław Urban – Instytut Pedagogiki UJ.
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny UJ: specjalność: serbsko-chorwacka – rok studiów przed przeniesieniem się na kierunek socjologia.
 • Podczas studiów doktoranckich praca na podstawie umowy w: Instytucie Pedagogiki i Psychologii, Zakładzie Psychologii (WSP Częstochowa), Centrum Karier (AGH), Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie (Dom nr 1 „Socius” – socjoterapeutka).

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Masz prawo do mediacji w szkole: pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania mediacji w szkole. Anna Duda, Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mateusz Szast, Małgorzata Mądry-Kupiec, Wioletta Skrzypek, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2021.
 • Przestępczość młodocianych: interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Agression and Violetce against animals: psychological determinants. [w:] Dorota Probucka (ed.) The Ethical Condemnation of Hunting. Berlin: Peter Lang, 2022. Anglojęzyczna wersja rozdziału: Agresja i przemoc wobec zwierząt. Uwarunkowania psychologiczne. W: Dorota Probucka (red.). Etyczne potępienie myślistwa. UNIVERSITAS, Kraków 2020.
 • Poczucie napięcia a agresja i kontrola społeczna u uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. [w:] B. Zinkiewicz (red.). Przestępczość, resocjalizacja, profilaktyka: współczesne aspekty. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2020.
 • Przestępczość agresywna młodocianych: interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, [w:] Białe plamy w psychologii sądowej, (red.). Bożena Gulla, Iwona Niewiadomska, Małgorzata Wysocka-Pleczyk. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
  Przestępczość młodzieży w globalnym świecie. [w:] G. Piwnicki, S. Mrozowska (red.). Jednostka- społeczeństwo- państwo wobec megatrendów współczesnego świata.  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Badania empiryczne dotyczące wpływu zmian ekonomicznych i społecznych na przestępczość w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości młodzieży. [w:] R. Borkowski (red). Praca i bezczynność. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze. Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009.
 • Perspektywy życiowe a poczucie alienacji u młodocianych przestępców. [w:] F. Kozaczuk (red.). Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji.  Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 • Rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza a poczucie alienacji u młodzieży przestępczej. [w:] B. Muchacka, K. Kraszewski (red.). Dziecko w świecie współczesnym. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 • Poczucie alienacji u młodocianych przestępców. [w:] R. Borkowski (red.). Moralność i niemoralność (Szkice humanistyczne). Kraków, Wydaw. Naukowo – Dydaktyczne AGH, 2005.
 • Sprawcy zabójstw na tle sytuacji trudnej. [w:] B. Urban (red.). Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Syndrom prehomicydalny – próba analizy psychologicznej, [w:] B. Urban (red.). Problemy współczesnej patologii społecznej. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1998.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Narcystyczne zaburzenie osobowości – perspektywa psychologiczna i etyczna. „Edukacja etyczna”, 2021, T. 18.
 • Agresja w perspektywie psychologicznej i filozoficznej. Przegląd wybranych teorii. „Argument. Biannual Philosophcal Journal”, 2020, Vol. 10, nr 1.
 • Perspektywy życiowe u uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i ich sytuacyjne i osobowościowe korelaty. „Biblioteka współczesnej myśli pedagogicznej”, 2019, T. 8.
 • Czynniki sytuacyjne w etiologii zbrodni zabójstwa. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviesis. Studia Sociologica”, 2016, Z. 9, vol. 2.
 • Relacje pomiędzy nieprzystosowaniem społecznym a agresywnością, poczuciem napięcia oraz samoskutecznością w grupie uczniów w wieku dorastania. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznch. 2016, T. 69.
 • Профессиональное выгорание водителей городских автобусов. СОЦИОДИНАМИКА, 2016, nr 8.
 • Взаимосвязь между социальной дезадаптацией, агрессивностью, чувством напряжения и самоэффективностью в группе студентов техникумов. СОЦИОДИНАМИКА, 2015, nr 6.
 • Взаимосвязь между агрессивностью, социальной дезадаптацией и социальным контролем в группе учеников профессионально – техническихучилищ. СОЦИОДИНАМИКА, 2015, nr 11.
 • Женщина как жертва насилия в семье. ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 2014, nr 1.
 • Общая теория напряжения Роберта Агню и её интерпретационные возможности по отношению к преступности среди молодёжи. ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕХНИКА. 2013, nr 5.
 • Чувство отчуждения и проявления социальной дезадаптации у старшеклассников. ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕХНИКА. 2013, nr 9.
 • Предубеждения как фактор, блокирующий примирение между народами. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, № 4 , 2012.
 • Opinie studentek dotyczące przerywania ciąży: doniesienie z badań. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”. 2012, T. 65.
 • Poczucie alienacji u młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty. „Normy, dewiacje i kontrola społeczna”, 2012, T. 13.
 • Przestępczość młodocianych w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce: analiza zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew,” Normy, dewiacje i kontrola społeczna”, t. 12, 2011
 • Senses of strain and alienation in a group of young adult offenders: research findings,   „Problems of Forensic Scieces”, 2011   Vol. 87 (LXXXVII)   228-238.  
 • Youth crime. An empirical test of Robert Agnew’s general strain theory, „Problems of Forensic Sciences”, 2011   Vol. 86 (LXXXVI)   114-126.
 • Percepcja szkoły i jej rodzinne determinanty u współczesnej młodzieży polskiej. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, Tom LXII, 2009.
 • Przestępczość a zdrowie psychiczne. Przegląd badań empirycznych dotyczących osobowościowych determinant aktywności przestępczej. „Sztuka Leczenia”, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2009.
 • Kryminologia humanistyczna Leona Tyszkiewicza jako przykład koncepcji integracyjnej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 2008, Z. 2.
 • Sprawcy zabójstw na tle seksualnym. „Zeszyty Naukowe WSP w Częstochowie. Psychologia”, z. X, 2003.
 • Poczucie alienacji a jego wybrane korelaty u młodzieży. „Zeszyty Naukowe WSP w Częstochowie. Psychologia”, z. IX, 2001. (współaut. D. Ortenburger, A. Woźniak-Krakowian, M. Stawiarska-Lietzau).
 • Grzegorz Iniewicz, Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących / Minority Stress in bisexual and homosexual persons. In search of risk factors and protective factors. Kraków, 2015, „Psychiatria Polska”, 2017, nr 51. (artykuł recenzyjny).
 • Katarzyna Schier, Dorosłe dzieci. Problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Warszawa, 2016, „Psychologia rozwojowa”, Nr 4, tom 21, 2016, (artykuł recenzyjny).

 

Udział w projektach badawczych:

 • Przestępczość młodocianych – czynniki ryzyka i czynniki chroniące – projekt indywidualny, realizowany w ramach badań naukowych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2021).
 • Przestępczość dorosłych mężczyzn. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących ze szczególnym uwzględnieniem resilience (część I)/Koncepcja resilience i jej możliwości interpretacyjne w kontekście przestępczości, w tym przestępczości agresywnej i wielokrotnej, dorosłych mężczyzn z uwzględnieniem korelatów osobowościowo-sytuacyjnych i społecznych (część II) – projekt indywidualny, realizowany w ramach badań statutowych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2015- w trakcie).
 • Kompetencje w szkolnictwie wyższym – „Akademia Mediacji Rówieśniczych – projekt POWR.03.01.00-IP.08.00-UMO/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Studium Kształcenia Nauczycieli, (1 wrzesień 2018 – 31 lipca 2020r; udział: 2019/2020).
 • Niedostosowanie społeczne młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty – projekt indywidualny, realizowany w ramach badań statutowych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2011-2014).
 • Współczesna młodzież: szanse i zagrożenia. Poczucie alienacji i jego korelaty u młodocianych przestępców (oraz uczniów szkół zasadniczej szkoły zawodowej i technikum) – projekt indywidualny, realizowany w ramach badań statutowych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2010).
 • Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle teorii napięcia i teorii alienacji z uwzględnieniem skutków przemian społeczno-ustrojowych w Polsce – projekt indywidualny, realizowany w ramach badań własnych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2006/2007 – 2009).
 • Poczucie alienacji i jego korelaty u młodzieży – projekt grupowy – Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Katedra Psychologii, Częstochowa ( 2001-2002).
 • Model określania sylwetki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa (1995-1997) oraz Proces selektywnego określania cech psychofizycznych nieznanego sprawcy zabójstwa (1998-2001) – projekt realizowany w Zakładzie Patologii Społecznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, finansowany przez KBN – udział w badaniach empirycznych; analiza akt sądowych i opinii sądowo-psychologicznych/sądowo-psychiatrycznych.

 

Konferencje naukowe:  

 • udział czynny w kilkudziesięciu konferencjach naukowych;  
 • współorganizator –  czterech Międzynarodowych Kongresów Naukowych „Polska-Rosja” (2009-2014), Międzynarodowej XI Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia: Różnica seksualna? Od logiki mieć – nie mieć do logiki odmienności  (2021) i XII Międzynarodowej Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia-Krytyka kultury: O miłości (2022), krajowej o dużym zasięgu pt. Wpływ pandemii Covid-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży (2021). 

 

Konferencje o charakterze warsztatowo-szkoleniowym i szkolenia: 

 • konferencje socjoterapii organizowane przez Sekcję Socjoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym – wykłady, seminaria, warsztaty: 36 godzin zajęć prowadzonym metodami aktywnymi; 
 • szkolenie Certyfikowany Negocjator; Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT”, Gliwice. 

 

Działalność popularyzatorska w nauce:

 • udział w wirtualnej dyskusji eksperckiej pt. Przemoc i okrucieństwo wobec ludzi oraz zwierząt; portal Zielone Wiadomości, Wspólnota Idei, 01.12.20https://www.youtube.com/watch?v=fkSiyXdRDJ0;
 • wykład dla studentów SKN Psychologii Pozytywnej UJK w Kielcach pt. Przestępczość nieletnich i młodocianych. Opis zjawiska i jego przyczyny w ramach spotkań: Psyche (nie) siada, 08.04.2021.https://ne-np.facebook.com/SKN-Psychologii-Pozytywnej-1958330007721311/videos/psyche-nie-siada-spotkanie-z-dr-ew%C4%85-czerwi%C5%84sk%C4%85-jakimiuk/462383895091268/;
 • wykłady dla uczniów i studentów innych kierunków – Dni Otwarte UP: Profilowanie psychologiczne sprawców zabójstw – wybrane zagadnienia (2022), Agresja i przemoc. Od teorii instynktu po syndrom sztokholmski(2021); Kryminologia w Archiwum X(2019);Zbrodnia i kara. Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa i jak na nie reagować?(2018)(wraz z dr hab. prof. UP Wojciechem Dadakiem);
 • zajęcia z uczniami w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Brzeziu w ramach projektu „Akademia Mediacji Rówieśniczych.” – profil psychologiczny, w tym kompetencje miękkie i ich wzmacnianie.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • muzyka: klasyczna, opera; soul, rock, rap amerykański z lat 90. XX wieku.….ostatnio jestem wielbicielką muzyki i głosu YasminLevy;
 • poezja (głównie romantyczna);
 • literatura serbska i chorwacka (I. Andrić, M. Crnjanski, M. Bulatović) i latynoamerykańska (G. Márquez, R. Bolaño);\
 • klasyczne filmy grozy;
 • przyroda….morze….