Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Piotr Długosz, prof. UKEN

dr hab. Piotr Długosz, prof. UKEN

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

piotr.dlugosz@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-4875-2039

publikacje:


Piotr Długosz – jestem doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, profesorem UP. Doktorat  i habilitację broniłem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jestem autorem siedmiu monografii, ośmiu raportów badawczych, ośmiu redakcji i współredakcji prac zbiorowych oraz około 150 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach. Interesuję się problemami polityki młodzieżowej, migracjami ludności, partycypacją polityczną i jej uwarunkowaniami, traumą społeczno-kulturową na obszarze poradzieckim, transformacją społeczno-polityczną w byłych krajach bloku sowieckiego. W czasie pandemii COVID -19 uruchomiłem Laboratorium Socjologiczne Covid-19. Obecnie kieruję Interdyscyplinarnym Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie. Założyłem też Centrum Badań Młodzieży na UP i jestem jego kierownikiem. Założyłem czasopisma Youth in Central and Eastern Europe oraz jestem jego redaktorem naczelnym. Uzyskałem też granty badawcze na międzynarodowe projekty, którymi kierowałem i byłem ich wykonawcą:

 • Identification of barriers hindering the Ukrainian and Polish students’ return to schools, NAWA, 2021-2022.\
 • Preventing post-COVID Social Exclusion Together, Visegrad Grants, 2021-2022.
 • Trauma transformacji – społeczne konsekwencje radykalnych przemian na Ukrainie, NCN, 2018.

W roku 2022 r. zostałem nagrodzony przez Władze UP w ramach ID-UB-04 Excellent Motivation za działalność naukową oraz uzyskałem nagrodę Rektora III stopnia za oryginalne i twórcze osiągniecia naukowe.

 Profile seminariów licencjackich/magisterskich:

 • polityka młodzieżowa,
 • pokoleniowe problemy współczesnych społeczeństw,
 • pokolenie polityczne, warunki powstania, konsekwencje społeczno-polityczne,
 • stracone pokolenie w dobie pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie,
 • napięcia międzypokoleniowe i ich polityczne konsekwencje,
 • ruchy społeczne i ich główne reprezentacje,
 • społeczeństwo obywatelskie i jego główni aktorzy,
 • aktywność wyborcza i jej uwarunkowania,
 • podziały społeczne, polityczne i ekonomiczne we współczesnym świecie,
 • rozpad Związku Radzieckiego i jego społeczne, polityczne, ekonomiczne skutki, 
 • tworzenie się nowego porządku światowego po rozpadzie ZSRR, 
 • trauma rozpadu Związku Radzieckiego,
 • konflikty zbrojne w XX i XXI wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, 
 • wojna na Ukrainie i jej społeczno-ekonomiczne skutki,
 • kryzys uchodźczy w Polsce i innych krajach po wybuchu wojny na Ukrainie,
 • wyzwania polityki społecznej w Polsce w obliczu pojawienia się uchodźców wojennych z Ukrainy.

Biogram naukowy:

 • 2018 – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna „Strategie życiowe młodzieży na pograniczu Polsko-Ukraińskim”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2006 – doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Praca doktorska „Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 1999 – magister socjologii. Praca magisterska „Psychospołeczne konsekwencje zmiany ustrojowej wśród młodzieży”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Biogram zawodowy:

 • 2022 – Profesor, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych.
 • 2019-2022 – Profesor, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii.
 • 2019-2021 –Wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii, Profesor, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 • 2018-2019 – Adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 • 2007 – 2018 – Adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski.
 • 2006-2007 – Asystent, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
 • 2006-2008 – Starszy wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Stypendia, staże i pobyty zagraniczne:

 • Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Międzynarodowy Instytut Socjologiczny w Kijowie 12-17.07.2021.
 • Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie 1.10.2018-31.10.2018.
 • Euroacademy w Tallinie 11.06.2018-15.06.2018.
 • Międzynarodowy Instytut Socjologiczny w Kijowie 16.04.2018-20.04.2018.
 • Uniwersytet Lwowski 7.09.2015-11.09.2015.
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski 26.05.2014-6.06.2014.
 • Universidade de Brasilia, Departamento de Sociologia (SOL) 15-27.04.2013.
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 10.2012-02.2013.

Kierowanie projektami badawczymi / pełnione funkcje:

 • Członek Zarządu Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS
 • Członek Rady Redakcyjnej ORBIS SCHOLAE
 • Członek Rady Redakcyjnej Pedagogika Społeczna
 • Dyrektor Centrum Badań Młodzieży
 • Kierownik Laboratorium Socjologiczne COVID-19
 • Kierownik Interdyscyplinarnego Laboratorium Badania Wojny w Ukrainie
 • Redaktor Naczelny Youth in Central and Eastern Europe

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość, Academicon 2022, s. 49 (współaut: L. Krywachuk, D. Izdebska-Długosz).
 • Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie, CeDeWu. Warszawa 2021, s. 198.
 • Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości, ,,Impuls”, Kraków 2020, s. 180.
 • Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, Wydawnictwo ,,Nomos”, Kraków 2017, s. 449.
 • Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia (współaut. M. Niezgoda), Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
 • Aspiracje życiowe młodzieży Pogranicza, ,,Impuls”, Kraków 2009 (drugie wydanie 2010, trzecie wydanie 2011), s. 186.
 • Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, ,,Nomos”, Kraków 2008, s. 332.
 • Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej, ,,Nomos”, Kraków 2005, s. 264.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Predictors of psychological stress occurring after the first wave of the COVID-19 pandemic in Poland: A cross-sectional study. „Frontiers in Psychiatry”, 2023, nr 13, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1102728.
 • Trauma wojenna ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. „Studia Polityczne”, 2022, nr 4.
 • Zdalna edukacja w perspektywie teorii pola edukacyjnego Pierre’a Bourdieu. Przypadek uczniów z Europy Środkowo-Wschodniej. „Rocznik Lubuski”, 2022 nr 48 (1):, https://doi.org/10.34768/rl.2022.v481.07.
 • Health Problems of Students Turing Distance Learning in Central and Eastern Europe: A Cross-SectionalStudy of Poland and Ukraine. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2022, nr 19 (16); https://doi.org/10.3390/ijerph191610074. (współaut. D. Liszka, A. Bastrakova, Y. Yuzva).
 • Mental Health Disorders among Students from Rural Areas Three Months after Returning to School: A Cross-Sectional Study among Polish Students. „Youth”, 2022, nr 2(3), s. 271-278. https://doi.org/10.3390/youth2030019.
 • The Link between Subjective Religiosity, Social Support, and Mental Health among Young Students in Eastern Europe during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study of Poland and Ukraine. „Environmental Research and Public Health” 2022, nr 19 (11), s. 1-14. https://doi.org/10.3390/ijerph19116446. (współaut. D. Liszka, Y. Yuzva).
 • Kondycja psychiczna uczniów zamieszkałych na peryferiach po trzech miesiącach od powrotu do szkoły. „Youth in Central and Eastern Europe”, 2022, vol. 9, nr 13, s. 1-7. https://doi.org/10.24917/ycee.9325.
 • Zdalna edukacja i jej wpływ na szkolne osiągnięcia: badania przekrojowe w Polsce i na Ukrainie. „Youth in Central and Eastern Europe”, 2022, vol. 9, nr 13, s. 1-16; https://doi.org/10.24917/ycee.9171.
 • Kondycja uczniów powracających do szkół po zdalnej edukacji. Przypadek Polski i Ukrainy. „Youth in Central and Eastern Europe”, 2021, vol. 8, nr 12, s. 34-42.
 • Trauma COVID-19 w polskich metropoliach – przypadek Krakowa, „Kultura i Edukacja”, 2021, nr 3, s. 24-49, http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/kie/133/kie13302.pdf
 • Relationship between Mental Health, educational Burnout and Strategies for Coping with Stressamong Students. A Cross-Sectional Study of Poland.
  „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2021, vol. 18, nr 20, s. 1-11, https://doi.org/10.3390/ijerph182010827. (współaut. D. Liszka).
 • Neurotic generation of COVID-19 in Eastern Europe, „Frontiers in Psychiatry”, 2021, vol. 12, s. 1-8, (współaut. L. Kryvachuk).
 • Predictors of mental health after the First Wave of the COVID-19 pandemic in Poland, „Brain Sciences”, 2021, vol. 11, s. 1-12.
 • The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Psychosocial Condition of Students in Poland and Ukraine, „Pedagogika Społeczna”, 2020, nr 4, s. 59-71, (współaut. Y. V. Zoska).
 • Factors influencing mental health among American youth in the time of the Covid-19 pandemic, „Personality and Individual Differences”, 2021, vol. 175, s. 1-20, https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110711.
 • Trauma postkomunizmu na Ukrainie, „Studia Polityczne”, 2021, nr 1, s. 29-52, http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sp/article/view/1072.

Udział w konferencjach:

 • Postawy i zachowania młodzieży wobec wyzwań współczesności – perspektywa teoretyczno-praktyczna (org. Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie). Referat: Praktyki społeczne młodzieży w Przemyślu i Krakowie w czasie prepandemicznym, grudzień 2022.
 • I Międzynarodowe Forum Eksperckie „Polska – Ukraina: nowe wyzwania edukacyjne i kulturalne (org. Instytut Filologii Polskiej UP, Instytut Inicjatyw Międzykulturowych). Referat: Problemy ukraińskich studentów studiujących w Polsce, listopad 2022.
 • Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy (org. Programe PL_UA, KUL w Lublinie, Uniwersytet Przykarpacki w Iwono-Frankowsku). Referat: Społeczne reakcje na kryzys uchodźczy wśród mieszkańców Lublina i Rzeszowa, listopad 2022.
 • Pomoc społeczna i służby ratownicze wobec wojny na Ukrainie (org. ISSiZP UP). Referat: Reakcje społeczne mieszkańców polskich metropolii na kryzys uchodźczy, listopad 2022.
 • XVIII Zjazd Socjologiczny, „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. (org. PTS, UW, SGGW). Referat: Dylematy zdalnej edukacji na obszarach wiejskich w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, wrzesień 2022.
 • Młodzi w świecie globalnych ryzyk i kryzysów społecznych. Podziały, zróżnicowania, wykluczenia. (org. Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, PTS). Referat: „Bariery utrudniające powrót uczniom do szkoły po przerwie wywołanej zdalną edukacją w Polsce i na Ukrainie”, czerwiec 2022.
 • Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa „Psychoterapia Młodych” (org. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Referat: „Kondycja psychiczna uczniów po powrocie do szkoły ze zdalnego nauczania w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, kwiecień 2022.
 • „Kryzys czy szansa na zmianę? Wpływ pandemii COVID-19 na edukację i społeczeństwo” (org. Centrum Badań Młodzieży UP, ISNS UW, DSW). Referat: „Prawdy i mity na temat zdalnej edukacji”, styczeń 2022.
 • ”Pokoleniowy potencjał polityki” (org. Instytut Politologii i Administracji UP, IFiS UP). Referat: „Kapitał społecznych polskich i ukraińskich uczniów w dobie zdalnej edukacji”, Wieliczka, wrzesień 2021.
 • ,,Społeczne, ekonomiczne i polityczne skutki pandemii COVID-19 w Polsce i na Ukrainie” (org. Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Techniczny w Dnieprze, Uniwersytet w Charkowie). Referat: ,,Edukacyjne wiry w czasach pandemii COVID-19”, Kraków – Dniepr – Charków, grudzień 2020.
 • ,,Social Change in the 21st century” (org. Polskie Towarzystwo Socjologiczne). Referat: ,,Psychospołeczne skutki adaptacji do lockdownu wśród polskich i ukraińskich studentów” (razem z: L. Kryvachuk, D. Hertsiuk, L. Nos, Warszawa, listopad 2020.

Więcej informacji o moim dorobku naukowym oraz działalności można znaleźć na stronie: http://www.piotrdlugosz.edu.pl/o-mnie/