Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UKEN

dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UKEN

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

robert.klaczynski@up.krakow.pl

tel: 12-662-64-46

pok: 236

ORCID: 0000 0002 9150 9958

publikacje:


Robert Kłaczyński – jestem autorem ponad 100 publikacji naukowych w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych. W przeważającej większości, wydanych poza granicami kraju w tym na Ukrainie, Słowacji, Turcji. Uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, jak również je współorganizowałem. Byłem kierownikiem projektów naukowych o zasięgu krajowym jak również zagranicznym.

Profile seminariów licencjackich/magisterskich:

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • polityka zagraniczna RP,
 • międzynarodowe relacje globalne.

Przykładowe tematy prac:

 • Gaz ziemny jako strategiczne narzędzie kreacji stosunków międzynarodowych
 • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej okresu rządów Władimira Putina
 • Rosyjsko – Ukraińskie relacje polityczne, gospodarcze i społeczne jako element globalnej rywalizacji w trójkącie USA – CHRL
 • Federacja Rosyjska – Polityka zagraniczna RP w drugiej dekadzie XXI stulecia
 • Polityka historyczna władz polskich jako narzędzie kreacji relacji międzynarodowych.

Wykaz najważniejszych publikacji: 

Monografie:

 • Republiki bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia na drodze do budowy niepodległości. Studium politologiczne (współaut. A. Grochal), Wyd. LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2020.
 • The Belt and Road Initiative: China’s geoeconomic expansion instrument (współaut. M. Krukowska, L. Kostecka-Tomaszewska), Wyd. Texter, Warszawa 2018.
 • Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku : studium historyczno-polityczno-gospodarcze, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2017.
 • Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 1990 do kwietnia 2014, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Postradzieckie państwa Azji Centralnej : historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo (współaut. E. Sadowska), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego : rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010.

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Powstanie Styczniowe w prasie polskiej oraz sztuce zaboru austriackiego, (współaut. A. Kozera), [w:] M. Kawka, W. Prażuch, P. Płaneta (red.), Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków, Wyd. LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2021, s. 69-82.
 • Przekop Mierzei Wiślanej jako kolejna odsłona polsko – rosyjskiej rywalizacji o prymat w Europie Środkowo – Wschodniej, [w:] A. Kozera, E. Sadowska (red.), Nauka i praktyka bezpieczeństwa : księga pamiątkowa Leszka Fryderyka Korzeniowskiego profesora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wyd. Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Wydawnictwem EAS, Kraków 2019, s. 324-341.
 • Gaz łupkowy w Polsce : zarys ekonomiczny, polityczny i prawny, (współaut. Ł. Kozera), [w:] E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak (red.), Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski. T. 2, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 293-308.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Poland’s Natural Gas Energy Strategy in the Context of the European Union’s Energy Policy, „SIYASAL-Journal of Political Sciences”, 2022, vol. 31 (1), , s. 137-145, http://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/jps/article/polands-natural-gas-energy-strategy-in-the-context-of-the-european-unions-energy-policy
 • Perspektywy rosyjskiego sektora gazu ziemnego w obliczu zmian na globalnym rynku paliw, „Studia Wschodnioeuropejskie”, 2021, nr 15, s. 296-308.
 • Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego źródła pozyskiwania energii w strategii energetycznej Federacji Rosyjskiej, (współaut. A. Beroud), „Colloquium”, 2021, nr 2, s. 57-70, http://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/article/view/513
 • Petrol and natural gas market of the Visegrád Group countries 1993-2016 : current state and prospects, „Polish Political Science Yearbook”, 2018, vol. 47 (1), s. 7-19.