Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Grzegorz Nycz, prof. UKEN

dr hab. Grzegorz Nycz, prof. UKEN

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

grzegorz.nycz@up.krakow.pl

pok: 228

ORCID: 0000-0002-6579-4230

publikacje:


Grzegorz Nycz – jestem absolwentem UJ i UEK (stosunki międzynarodowe, ekonomia), doktorat obroniłem w 2009 r. (UJ) a procedurę habilitacyjną zakończyłem w 2020 r, także na UJ. Od 2011 r. jestem pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie pracowałem najpierw pod kierunkiem dr hab. Janiny Pach, prof. UP (ekonomia) oraz prof. dr hab. Jana Rydla (politologia). Stopnie naukowe zawdzięczam poparciu promotora doktoratu, prof. dr hab. Andrzeja Mani, którego ekspertyza i recenzje umożliwiły także przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. W pracach na UP korzystałem z pomocy naukowej śp. prof. dr hab. Zbigniewa Rudnickiego. Jestem Autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych polityce zagranicznej USA oraz integracji atlantyckiej i europejskiej. Specjalizuję się w doktrynach odstraszania USA oraz obronie przeciwrakietowej jako części dylematów polityk obronnych w polityce światowej. Opublikowałem (do 2022 roku) 7 monografii naukowych, w tym 2 w języku angielskim (nakładem Westphalia Press i Walter De Gruyter).

 

Profile seminariów licencjackich/magisterskich:

 • wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych: neorealizm wobec zagrożeń styku polityk interesu narodowego i ideologicznych prądów w strategiach zewnętrznych mocarstw, liberalizm w ujęciu politologicznym i ekonomicznym jako doktryna sprzyjająca zwiększonej wymianie handlowej ery globalizacji, teoria systemu światowego (neomarksizm) wobec problemów ekonomii światowej po zimnej wojnie, konstruktywizm jako alternatywa wobec realizmu i liberalizmu w dyskusji o teorii stosunków międzynarodowych.
 • polityka odstraszania strategicznego i konwencjonalnego w dobie nowej zimnej wojny: rachunek sił w teatrze europejskim po 2014 r. (NATO-Rosja), zagrożenia i wyzwania militarne ze strony ChRL jako rywala USA a wzrost Chin do pozycji supermocarstwa ekonomicznego, równowaga sił na Dalekim Wschodzie w kontekście programu nuklearnego Korei Północnej i zbrojeń defensywnych Korei Południowej i Japonii wspieranych przez USA, nowe technologie triady strategicznej po zimnej wojnie a przekształcenia relacji wojskowych w regionach świata ery post-bipolarnej.
 • polityka międzynarodowa w erze globalizacji – główne zagrożenia i szanse początku XXI w.: terroryzm islamski jako jedno z głównych wyzwań międzynarodowych XXI wieku (przejawy, zasięg, wymiar instytucjonalny, próby zmniejszenia zagrożenia i ich konsekwencje), zagrożenia związane z proliferacją broni masowego rażenia oraz ryzyko konfliktu z udziałem takiej broni w latach zimnej wojny i po jej zakończeniu, narzędzia oddziaływania zewnętrznego państw i organizacji międzynarodowych, militarne (interwencje zbrojne, ich skuteczność i zasadność), niemilitarne (rola sankcji i dyplomacji publicznej polityce światowej),
 • problem równowagi strategicznej w relacjach między mocarstwowych ery bipolarnej i pozimnowojennej: przebieg, zagrożenia i konsekwencje wyścigu zbrojeń nuklearnych, główne paradygmaty bezpieczeństwa relacji między mocarstwami nuklearnymi, problem Gwarantowanego Wzajemnego Zniszczenia – Mutual Assured Destruction, MAD – w latach zimnej wojny i po jej zakończeniu.
 • główne mocarstwa XXI wieku po okresie hegemonii USA: idee, geopolityka, praktyka rywalizacji o strefy wpływów: Rosja jako imperium militarne zagrożone marginalizacją ekonomiczną, ChRL jako potencjalny przywódca społeczności międzynarodowej, Unia Europejska – sojusznik czy ewentualny rywal Stanów Zjednoczonych.

 

Biogram naukowy:

 • absolwent UJ i UEK (stosunki międzynarodowe, ekonomia),
 • 2009 – uzyskanie stopnia doktora (UJ),
 • 2011 – rozpoczęcie pracy na UP,
 • 2020- zakończenie procedury habilitacyjnej (UJ).

 

Wykaz najważniejszych publikacji: 

Monografie:

 • Memory politics in the shadow of the New Cold War, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2022.
 • USA wobec zakończenia zimnej wojny. Liberalny consensus ery końca historii (1989-2000), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
 • US ballistic missile defense and deterrence postures: the new Cold War era perspective on the wartime use of active missile defences, Westphalia Press, Washington D.C. 2020.
 • Mocarstwa nuklearne rywalizujące z USA i polityki odstraszania w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.
 • Teoria odstraszania i obrona przeciwrakietowa w polityce bezpieczeństwa USA w ujęciu pozimnowojennym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2019.
 • W poszukiwaniu equilibrium. Równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 1945-2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2016.
 • Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA po 11 września 2001 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Obrona przeciwrakietowa USA na wschodniej flance NATO i rozszerzone odstraszanie przed agresją Rosji czasu nowej zimnej wojny : położenie Polski po erze traktatu INF, [w:] M. Winiarczyk-Kossakowska, S. Sanetra-Półgrabi, P. Skorut (red.), NATO w dwadzieścia lat po akcesji : wspomnienia, analizy, pytania, wnioski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020, s. 251-279.
 • Amerykańska wojna z terroryzmem po 11 września 2001 roku – wyzwania polityczne i militarne na obszarze bliskowschodnim, [w:] A. Żebrowski, U. Kosielińska-Grabowska (red.) Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne, wyd. WN UP, Kraków 2019, s. 330-355.
 • Modernizacja triady strategicznej i główne wyzwania polityk odstraszania USA w początkowym okresie urzędowania administracji Donalda Trumpa, [w:] J. Falecki, P. Łubiński (red.) Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy, wyd. Drukarnia Styl Anna Dura, Kraków 2019, s. 227-243.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • The Bitburg Controversy from the New Cold War Perspective : Reagan’s Views on WWII Nazi Germany’s Soldiers’ Victimhood, „Ad Americam. Journal of American Studies”, 2021, vol. 22, s. 33-43, http://journals.akademicka.pl/adamericam/issue/view/175
 • Theoretical and methodological discussion on social and cultural memory in international perspective, „Central European Papers”, 2020, vol. 8 (2), s. 45-64, http://cep.slu.cz/magno/cep/2020/mn2.php
 • Donald Trump’s Administration Confronting Missile Defence: Key Challenges and Probabilistic Overview, „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”, 2019, t. 23 (1), s. 43-63.

 

Przynależność do towarzystw naukowych/członkostwo w radach redakcyjnych: 

 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.