Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Jacek Sroka

prof. dr hab. Jacek Sroka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

jacek.sroka@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-4432-3720

publikacje:


Jacek Sroka – jestem politologiem z uczelnianym oraz pozauczelnianym doświadczeniem zawodowym. Tytuł oraz stopnie naukowe uzyskałem na Uniwersytecie Wrocławskim: magisterium (1993, promotor prof. Teresa Łoś-Nowak), doktorat (1998, promotor prof. Ryszard Herbut), habilitacja (2005), profesura (2010). Aktualnie jestem zatrudniony na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, gdzie m.in. sprawuję funkcję Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji. Zrealizowałem 21 projektów badawczych, finansowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje publiczne. Współpracowałem z: gminnymi, powiatowymi, regionalnymi oraz centralnymi władzami publicznymi, jak również z organizacjami oraz wspólnotami społecznymi i obywatelskimi, w tym także ze związkami zawodowymi i zrzeszeniami pracodawców. Byłem ekspertem Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z siedzibą w Dublinie oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie jestem ekspertem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Byłem stypendystą programu TEMPUS, w ramach którego studiowałem i realizowałem doktorancki projekt badawczy na Uniwersytecie Wiedeńskim, pod opieką prof. Georga Wincklera. Byłem także stypendystą: NATO-OTAN Fellowship Programme oraz Jean-Monnet Programme. Brałem udział w realizacji projektów koordynowanych przez Narodowe Centrum Nauki; Ministerstwo Rodziny Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Kolegium Społeczno-Ekonomiczne Szkoły Głównej Handlowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Instytut Spraw Publicznych. Jestem autorem ponad 200 krajowych oraz zagranicznych publikacji naukowych i eksperckich. W tym: autorem oraz współautorem 12 monografii, a także redaktorem i współredaktorem 12 monografii zbiorowych, 150 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych, blisko 100 ekspertyz krajowych i zagranicznych oraz wielu recenzji wydawniczych i tekstów popularyzujących rezultaty badań. Uczestniczyłem i nadal uczestniczę w postępowaniach awansowych formułując krajowe i zagraniczne recenzje doktoratów, habilitacji, awansów profesorskich. Moje zainteresowania naukowe obejmują problematykę: administracji publicznej, polityki publicznej (policy), partycypacji obywatelskiej, współdecydowania, dialogu społecznego i obywatelskiego, deliberacji, publicznego rządzenia/zarządzania wielopasmowego (governance), stosunków przemysłowych, systemów politycznych oraz analizy sieci (policy networks).
Organizowałem i współorganizowałem krajowe i międzynarodowe konferencje oraz seminaria naukowe i brałem czynny udział w ponad 200 tego typu wydarzeniach w kraju oraz zagranicą. W związku z moją aktywnością akademicką podejmowałem działania popularyzujące naukę i promujące ekspertyzy naukowe –brałem udział w spotkaniach, naradach, zespołach roboczych i projektowych, seminariach, konferencjach ministerialnych i branżowych, formułowałem opinie, pisałem teksty publicystyczne oraz popularnonaukowe. Oferowałem również wsparcie eksperckie związkom zawodowym, organizacjom pracodawców, samorządowi rzemieślniczemu oraz organizacjom trzeciego sektora –na poziomach lokalnym i regionalnym oraz centralnym. Podczas pandemii COVID-19 z własnej inicjatywy oferowałem prowadzenie lekcji w trybie zdalnym, których celem było przybliżenie uczniom szkół średnich problematyki partycypacji mieszkańców w kształtowaniu decyzji lokalnych jednostek samorządowych. Oferta ta cieszyła się popularnością i skorzystały z niej szkoły z różnych zakątków kraju, które od JM Rektora UP, Profesora Piotra Borka otrzymały certyfikaty uczestnictwa.
Byłem członkiem towarzystw naukowych, w tym:· Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego; Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; European Thematic Network – Political Science & Public Administration; Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe; ECPR-Standing Group on Extremism & Democracy.
Uczestniczyłem w pracach redakcji czasopism i serii wydawniczych. Byłem redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Politologia” Uniwersytetu Wrocławskiego (2000-2012); członkiem redakcji ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Athenaeum. Political Science” UMK w Toruniu (2005-2014); członkiem rady naukowej czasopisma „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2007-2017). Od roku 2013, jestem członkiem rady naukowej czasopisma „Polish Political Science Review”, Instytutu Politologii WNS U.Wr.
W jednostkach naukowych, w których mnie zatrudniano pełniłem i pełnię nadal uczelniane funkcje zadaniowe, koordynacyjne i kierownicze. Moja działalność związana z wypełnianiem powierzonych zadań funkcyjnych była uznawana i premiowana nagrodami za działalność organizacyjną. Otrzymywałem także uczelniane i ogólnopolskie nagrody za rezultaty prowadzonych przeze mnie prac badawczych.
Wypromowałem ponad dwustu magistrów i stu licencjatów. Sprawowałem także i sprawuję nadal opiekę naukową nad doktorantami. Wypromowałem pięcioro doktorów. W tym jeden, nagrodzony, tzw. doktorat europejski – dr Karoliny Borońskiej-Hryniewieckiej pt. „Kraj Basków w Unii Europejskiej – ewolucja partycypacji regionu w europejskim procesie decyzyjnym”, który był przygotowany i broniony w kooperacji z Uniwersytetem w Bilbao.

 

Profile seminariów licencjackich/magisterskich:

 • tematyka seminariów dopasowana do dyscypliny nauk o polityce i administracji i obejmuje problematykę w trzech kategoriach: systemów politycznych, administracji publicznej, polityki publicznej,
 • systemy polityczne: ich konceptualizacja, analiza, komparatystyka, podziały socjopolityczne, strukturalne i kulturowe uwarunkowania systemów politycznych, zachowania wyborcze i systemy wyborcze, partie polityczne i systemy partyjne, systemy samorządu terytorialnego i nieterytorialnego (specjalnego), systemowe areny oraz instytucje uzgadniania interesów grupowych i współdecydowania (korporatyzm, pluralizm etc.).
 • administracja publiczna: jej rola, funkcje, instytucje, struktury, procedury, administracja publiczna w systemie politycznym, apolityczność administracji publicznej w teorii i praktyce, relacje pomiędzy kulturą polityczną a kulturą administracyjną,
 • sektor publiczny – jego specyfika, funkcje, podmioty, rekrutacja personelu i zarządzanie kadrami w administracji publicznej, odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, decydowanie w administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu porównawczym, administracja publiczna Unii Europejskiej, administracja ponadnarodowa i międzynarodowa.
 • polityka publiczna (policy): jej relacje z polityką rywalizacyjną (politics), rola administracji publicznej w projektowaniu i wdrażaniu polityk publicznych, horyzontalne, międzysektorowe, sektorowe oraz sekcjonalne polityki publiczne – ich uwarunkowania, funkcje, podmioty, działania, rezultaty, rola interesariuszy i współdecydowanie w polityce publicznej, lobbing, dialog społeczny, dialog obywatelski, deliberacja,
 • zarządzanie publiczne – jego warianty teoretyczne i praktyczne, organizacyjne uwarunkowania skuteczności decyzji i wdrożeń publicznych, metody obniżania ryzyka w zarządzaniu publicznym, innowacje w zarządzaniu publicznym (m.in. rządzenie wielopasmowe – governance), rola sieci współpracy (policy networks) w politykach publicznych.

 

Przykładowe tematy prac:

 • Wpływ przedwyborczych kampanii politycznych na polaryzację elektoratu – analiza porównawcza wyborów X i Y,
 • Partie centrowe w środkowoeuropejskich państwach członkowskich Unii Europejskiej –profile ideowe, programy, elektoraty oraz potencjały koalicyjne
 • Rada Dialogu Społecznego jako organ potencjalnie współkreujący politykę rządu
 • Decyzje administracyjne w zarządzaniu mieniem komunalnym
 • Rola organów Międzynarodowej Organizacji Pracy w opracowywaniu i egzekwowaniu standardów mających na celu poprawę oraz ochronę warunków życia i pracy
 • Delegowanie uprawnień administracji publicznej (na poziomach: lokalnym, państwowym, ponad- i międzynarodowym)
 • Formalne i funkcjonalne uwarunkowania osłonowych programów polityki gospodarczej/społecznej
 • Aktywność organów/instytucji doradczych Unii Europejskiej jako przykład partycypacji interesariuszy społecznych i gospodarczych w kształtowaniu decyzji publicznych na poziomie ponadpaństwowym
 • Analiza porównawcza budżetów obywatelskich w gminie miejskiej X oraz gminie miejsko-wiejskiej Y.

 

Wybrane publikacje książkowe w otwartym dostępie:

 • Sroka J., Pawlica B., Ufel W., Evolution of the civic budget in Poland – towards deliberation or plebiscite?, Libron, Kraków, 2022, http://libron.pl/katalog/czytaj/id/407
 • Sroka J., Podgórska-Rykała J., Zabdyr-Jamróz M. (red.), Local governance: ideas, concepts, experiences and goals for the future, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków2021,https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/10917/P M1064–Local-governance–Podgorska-Rykala_inni%5bred%5d.pdf?sequence=1
 • Sroka J., Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, https://www.researchgate.net/publication/363654918_Wspoldecydowanie_w_wielopasmowej_polityce_publicznej_J_Sroka
 • Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe, Wyd. U. Wr., Wrocław 2009, https://www.researchgate.net/publication/363654605_Deliberacja_i_rzadzenie_wielopasmowe_JSroka
 • Sroka J., Analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw. Raport z badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009, https://www.researchgate.net/publication/363655318_Analiza_funkcjonowania_instytucji_dialogu_spolecznego_na_poziomie_wojewodztw_Raport_z_badan_wojewodzkich_komisji_dialogu_spolecznego
 • Sroka J.,Błaszczyk M., Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006 https://www.researchgate.net/publication/363657121_Sieci_czy_struktury_Dialog_spoleczny_na_poziomie_regionalnym_-_red_M_Blaszczyk_J_Sroka

 

Wybrane artykuły w otwartym dostępie:

 • Sroka J., Współdecydowanie w polityce publicznej, Przegląd Sejmowy, nr 4 (153), 2019, https://www.researchgate.net/publication/335622875_Wspoldecydowanie_w_polityce_publicznej
 • Sroka J., Odpływ reprezentacji interesów, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 3/2017 (54), Warszawa 2017, https://www.academia.edu/35518555/Odpływ_reprezentacji_interesów
 • Sroka J., Dialog zablokowany – zarys środowiskowego mechanizmu ukrytej grupy interesu na przykładzie nauk politycznych, Biuletyn. Analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 3/2016(16), Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa 2016, ss. 48, https://www.cpsdialog.gov.pl/images/biuletyny/Biuletyn%20nr%203.2016-www.pdf

 

Wybrane recenzowane opracowania eksperckie dla Europejskiego Obserwatorium Stosunków Przemysłowych oraz Europejskiego Obserwatorium Warunków Pracy (http://www.eurofound.europa.eu/eiro/):

 • Sroka J., Industrial relations in the postal sector – Poland, European Industrial Relations Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0704018s/pl0704019q.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., Decrease in health risks and accidents at the workplace, European Working Conditions Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyreports/PL0612019D/PL0612019D.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., Place of work and working conditions – Poland, European Working Conditions Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0701029s/pl0701029q.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., Quality in work and employment — Poland, European Working Conditions Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0612036s/pl0612039q.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.\
 • Sroka J., co-author: Sula P., Industrial relations developments 2006 — Poland, European Industrial Relations Observatory, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0703019s/pl0703019q.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., Economic activity and earnings of women, European Working Conditions Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2008/02/PL0802019I.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., Managing the transition from work to retirement, European Working Conditions Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2008/01/PL0801019I.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., Representativeness of the social partners: Gas sector –Poland, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0702017s/pl0702019q.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., Representativeness of the European social partner organisations: Post and courier services – Poland, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0712017s/pl0712019q.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., Poland: representativeness of the European social partner organisations – Sea and coastal water transport, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0707017s/pl0707019q.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., The impact of the information and consultation directive on industrial relations — Poland, European Industrial Relations Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0710019s/pl0710019q.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
 • Sroka J., Nature and extent of mobbing in the workplace, European Industrial Working Conditions Observatory, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2008/09/PL0809019I.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.
  Sroka J., “Poland: Flexicurity and industrial relations”, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803038s/pl0803039q.htm, odczyt z dn. 20.09.2022.

 

Pozostałe:

 • Profil na Google Scholar:
  https://scholar.google.com/citations?user=hEl6cokAAAAJ&hl=en
 • Profil na ResearchGate:
  https://www.researchgate.net/profile/Jacek-Sroka-3
 • Profil na Academia.edu:
  https://up-krakow.academia.edu/JacekSroka