Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Adam Sawicki

prof. dr hab. Adam Sawicki

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

adam.sawicki@up.krakow.pl

pok: 266

ORCID: 0000-0003-0651-2691

publikacje:


Adam Sawicki – Moje zainteresowania naukowe dotyczą filozofii religii, etycznych problemów współczesności, ekofilozofii, filozofii kultury i kulturoznawstwa. Na wyższych uczelniach pracuję od 30 lat (Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Jestem autorem czterech książek z zakresu filozofii (w tym trzech monografii naukowych) oraz 57 artykułów. Na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej byłem promotorem łącznie w ok. 100 magisteriach i licencjatach. Na UP byłem promotorem 24 licencjatów. Zrecenzowałem prace doktorskie mgr Aleksandry Macintosh w IF UZ , lek. Dariusza Kucia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku, mgr Daniela Wańczyka w IF UJ, mgr Wojciecha Surówki w IF UJ. Byłem promotorem pracy doktorskiej mgr Ignacego Sitnickiego pt. Metafilozofia wspólnej przyszłości. Teleologiczne implikacje dogmatycznego kosmizmu i trans humanistycznego ekstropizmu, obronionej w IF UW 9 maja 2017.Jestem promotorem pracy doktorskiej mgr Iany Levickiej w Szkole Doktorskiej UP.

 

Profile seminariów licencjackich/magisterskich:

 • filozofia religii,
 • etyczne problemy współczesności,
 • ekofilozofia,
 • filozofia kultury i kulturoznawstwa.

 

Krótki biogram naukowy:

 • 1980-1985 – studia na Wydziale Filozofii KUL (wcześniej, w latach 1977 – 79 studiowałem matematykę na Wydziale Matematyki i Informatyki UW).
 • 1985 – obrona pracy magisterskiej pt. „Eschatologiczne aspekty problemu nadziei w koncepcji filozoficzno – religijnej Mikołaja Bierdiajewa” przygotowanej pod kierunkiem prof. Zofii Zdybickiej.
 • 1992-1999 – praca jako asystent, a potem adiunkt w Instytucie Socjologii i Filozofii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (później Uniwersytet w Białymstoku).
 • 1996 – obrona pracy doktorskiej pt. „Absurd-rozum-egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa” (promotor: prof. Jadwiga Mizińska, recenzenci: prof. Zbigniew Kuderowicz, prof. Cezary Wodziński, prof. Zdzisław Czarnecki) na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • 1999 – rozpoczęcie pracy jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.
 • 2010 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej na podstawie rozprawy pt. „Poprzez bunt i pokorę. Zagadnienie cierpienia i śmierci w eschatologicznych koncepcjach myślicieli rosyjskich. Fiodorow-Bułgakow-Niesmiełow-Karsawin-Bierdiajew” (recenzenci: prof. Andrzej de Lazari, prof. Grzegorz Przebinda, prof. Andrzej Ostrowski, prof. Józef Pawlak),
 • 2014 – rozpoczęcie zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie,
 • 2021 – tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Rosyjska immortologia. Śmierć i nieśmiertelność w poglądach myślicieli XVIII-XX w., Białystok-Kraków 2016.
 • Poprzez bunt i pokorę. Zagadnienie cierpienia i śmierci w eschatologicznych koncepcjach myślicieli rosyjskich. Fiodorow-Bułgakow-Niesmiełow-Karsawin-Bierdiajew, Białystok 2008,
 • Ćwiczenia z pokory, Białystok 2004.
 • Absurd – rozum – egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa, Kraków 2000.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Materialny wymiar kultury, [w:] Małe Miasta : kultura materialna, (pod red.), M. Zemły, wy. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2022.
 • Zagadki i labirynty tożsamości : spojrzenie filozoficzne, [w:] Małe miasta : tożsamość,( pod red.), M. Zemły, wyd. KUL, Lublin – Supraśl 2015.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Wobec tajemnicy i skandalu zła – teodycea Karola Ludwika Konińskiego, „Bibliotekarz Podlaski”, 2021, R. 53, nr 4.
 • Čto značit byt’ slavâninom v sovremennom mire? : k probleme slavânskoj identičnosti, „Filosofskij polilog”, 2017, nr 2.
 • Konflikt – rozdarcie – śmierć : myśl rosyjska o bólu i cierpieniu : Bierdiajew, Iljin, Fiodorow, „Ethos”, 2017, nr 4.
 • Pojęcie Boga w filozofii Konstantego E. Ciołkowskiego, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 2016, vol. 11.
 • Agonia jako kategoria filozoficzna, „Colloquia Communia”, 1999, nr 2(69).
 • Dokument sołowieckiej tragedii, „Tygodnik Podlaski”, nr 6/1989, nr 6.
 • Niezwykłe poglądy religijne Nikołaja Fiodorowa, „Tygodnik Podlaski”, 1988, nr 6.
 • Egzystencjalizm Bierdiajewa, „Aletheia”, 1988, nr 2-3.
 • Mikołaj Bierdiajew – pesymizm i nadzieja prawosławnego egzystencjalizmu, „Akcent”, 1987, nr 3.

 

Przynależność do towarzystw naukowych/członkostwo w radach redakcyjnych:

 • Członkostwo w Międzynarodowym Centrum Badań Filozofii Rosyjskiej przy Katedrze Rosyjskiej Filozofii i Kultury Państwowego Uniwersytetu w Sankt – Petersburgu.

 

Organizacja konferencji naukowych (międzynarodowych i krajowych):

 • Członkostwo w komitecie organizacyjnym VIII,IX, X, oraz naukowego XIII Międzynarodowych Konferencji Naukowo – Szkoleniowych „Życiodajna Śmierć”, które odbywały się na UM w Białymstoku.

 

Udział (czynny) w konferencjach naukowych:

 • Miasteczka w wymiarze kultury materialnej, 6 listopad 2021, Supraśl.
 • Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej, 24-26 wrzesień 2020, Orla.
 • Siemnadcatyj Sławianskijsobor „Urał. Prawosławije.Kultura, 16-17 maj 2019, Czelabińsk, Rosja.
 • Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień, 8 maj 2018, AJD, Częstochowa.
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross, 23-26 kwiecień 2015, Białystok.
 • Mieżdunarodnaja naucznaja konferencija: Utopia i eschatołogia w literaturie, iskusstwie i fiłosofskoj myśli russkogomodernizma, 24-27 czerwiec 2015, Moskwa.
 • Liberałowie i rewolucjoniści. Idea rosyjska w filozofii i myśli społecznej, 19-20 marca 2014, Kraków – Jerzmanowice.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross, 22-25 maj 2014, Białystok.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross, 23-26 maj 2013, Białystok.
 • Opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi – jaka jest?, 23 październik 2013, Białystok.
 • ”Nowe ontologie”. Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji, 10-11 styczeń 2012, Kraków.
 • Między nihilizmem a dogmatyzmem. Aleksander Hercen i konteksty, 28 wrzesień 2012, Warszawa.
 • Wsierosijskaja nauczno-prakticzieskaja konferencija: Russkij kosmizm w idiejach i licach, 11-13 grudzień 2011, Orieł,
 • ”Festiwal Filozofii” p.t. Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?, 7-12 wrzesień 2009, Olsztyn. „Festiwal Filozofii” p.t. Utopia wczoraj i dziś, 8-13 wrzesień 2008, Międzygórze.
 • VI Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich. Poznanie teoretyczne a prawda, 31 maj – 3 czerwiec 2007, Rzeszów.
 • Granice Europy – granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji, 29-30 październik 2004, Kraków.
 • Międzynarodowe konferencje na Politechnice w Brześciu w 2004, 2005.
 • Forum mołodych politikow i issliedowatieliej Łattwii, Litwy, Pol’szy, Rossiji i Estonii, 29-30 listopad 2002, Sankt-Petersburg,