Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Anna Ślósarz, prof. UKEN

dr hab. Anna Ślósarz, prof. UKEN

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

anna.slosarz@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0001-5524-3227

publikacje:


Anna Ślósarz – reprezentuję nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz literaturoznawstwo. Tytuł magistra uzyskałam na UJ, stopień doktora na UŚ, a doktor habilitowanej na UP. Pośród moich zainteresowań naukowych znajdują się: affordancje, zmiany i idea placement w komunikowaniu społecznym, wywołane zdominowaniem przekazów werbalnych (zwłaszcza literackich, dziennikarskich i edukacyjnych) przez multimedia i efektem wytworzenia amalgamatów kognitywnych, rozwój e-learnigu i kursów MOOC z wykorzystaniem multimediów w Polsce i za granicą. Jestem autorką sześciu książek na temat przekazów medialnych oraz blisko 200 artykułów, promotorką kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich, recenzentką rozpraw doktorskich, książek, artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz zbiorowych monografiach, ekspertyz zagranicznych i polskich projektów badawczych jako External Expert of the European Union, twórczynią Zespołu Badań Technik Zdalnych i Mobilnych w Edukacji, członkiem założycielem Stowarzyszenia Polonistów i Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członkiem Komisji Rewizyjnej i Certyfikacyjnej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Editorial Board „Journal of Research in E-Learning”, Association of Research in L1 Education. Hobby: owczarek niemiecki, sad, ogród.

 

Krótki biogram naukowy:

 • absolwentka UJ, magisterium na podstawie pracy Z problemów kinezycznej notacji zachowania filmowych bohaterów. Promotor: prof. dr hab. Alicja Helman (UJ). Specjalności filmoznawstwo i nauczycielska,
 • 2002 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (UŚ) na podstawie rozprawy Film w edukacji polonistycznej w liceum ogólnokształcącym. Lektury i kino komercyjne. Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka (UŚ). Specjalności: filmoznawstwo i dydaktyka literatury,
 • 2016 – doktor habilitowana w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, na podstawie cyklu jednotematycznych publikacji Wytwory przemysłu medialnego jako interpretanty szkolnych lektur. Stopień nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • 2005-2012 – adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UP 2005-2012,
 • 2012 – pracownik w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych IFP UP,
 • 2018 – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • 2018 – E-dydaktyk,
 • 2019 – E-metodyk,
 • 2002 – Ekspert Ministra Edukacji i Nauki ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli

 

Profile seminariów magisterskich:

 • charakterystyka dorobku dziennikarza, analiza relacji dziennikarskich z danego wydarzenia – porównanie celów wypowiedzi punktów widzenia, języka, adresatów, ewentualnie kadrowania, długości ujęć, tła dźwiękowego itp.
 • porównywanie magazynów wiadomości w polskich stacjach telewizji publicznej, społecznej i komercyjnej oraz przez nadawców zagranicznych, np. BBC, ZDF, Rossija 1,
 • analizy fotografii medialnych narzędziami socjologii wizualnej (metody: hermeneutyczna, semiotyczna, strukturalistyczna, dyskursywna),
 • konsekwencje zwrotu afektywnego w dziennikarstwie (np. The Displaced),
 • zagadnienia tabloidyzacji mediów i comic journalism,
 • pedagogika medialna, aksjologia czasopism młodzieżowych w Polsce i za granicą czy magazynów kobiecych i gatunków telewizyjnych,
 • kształtowanie opinii społecznej za pomocą graffiti, fotografii medialnej i nagłówków prasowych,
 • funkcje mediów społecznościowych w kreowaniu marki oraz w prowadzeniu kampanii społecznych i wyborczych,
 • ekoterroryzm w mediach i reklamie,
 • relacje technologii i literatury czy edukacji (e-learning).

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • PSIA ESKADRA i cyfrowa dydaktyka. Instrumentalne studium przypadku, WN UP, Kraków 2022 (w przygotowaniu),
 • Film w literaturze XXI wieku, Universitas, Kraków 2021 (nominacja do Nagrody im. B. Michałka z dwiema spośród wydanych 2020-2021),
 • Interpretanty lektur: wytwory medialnego przemysłu. MMT jako dydaktyczny instrument, Kraków 2018 http://rep.up.krakow.pl/xmlui/discover 13.05.2022,
 • Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia, Kraków 2013, https://universitas.com.pl/produkt/3251/Ideologiczne-matryce-Lektury-a-ich-konteksty-Postkomunistyczna-Polska—postkolonialna-Australia 13.05.2022.
 • Media w służbie polonisty, Kraków 2008 http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/6822 13.05.2022.
 • Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej, Kraków 2002 .https://rep.up.krakow.pl/xmlui/discover 13.05.2022.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych /materiały pokonferencyjne:

 • Ponadczasowe cele rozpowszechniania fake newsów na temat koronawirusa [w:] „Zatruta studnia”? Media w czasach pandemii COVID-19, red. M. Sokołowski, Toruń 2021.
 • Product-Placement Novels as a Literary Margin [in:] On the Fringes of Literature and Digital Media Culture. Perspectives from Eastern and Western Europe, ed. by: I.B. Kalla, P. Poniatowska, D. Michułka, Leiden – Boston 2018, pp. 197-220 https://brill.com/view/book/edcoll/9789004362352/BP000018.xml http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004362352s016 13.05.2022.
 • Subject and Prospects for the Study on Distance Learning (DLSC 2009-2015, Brno), [in:] Distance Learning, Simulation and Communication 2017. CD Proceedings. May 31-June 2, 1-2 VI 2017, ed. by M. Hrubý, Brno 2017.
 • MSM convergence in post-communist Poland as an instrument of ideological matrix reproduction [w:] Problemy konwergencji mediów, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, współpr. M. Boczkowska, Sosnowiec 2013, Verbum: Praha 2013.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Studying Times of Students in Asynchronous Forms of Distant Education: Facts and Myths [in:] E-learning, vol. 13: E-learning in Covid-19 Pandemic Time, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2021, pp. http://studio-noa.pl/doi/e-learning/12/el-2020-12-02.pdf 13.05.2022
 • Film jako narzędzie przekazu informacji w literaturze XX w., „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2021, nr 19, https://sbsp.up.krakow.pl/article/view/20811861.19.33/5014 13.05.2022
 • „Krąg” Dave’a Eggersa w dobie korporacji, medialnych kampanii wyborczych i pandemii, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2020 nr 3, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/mkks/article/view/6609 13.05.2022.
 • Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii, „Rocznik Komparatystyczny” 2017 nr 8, https://wnus.edu.pl/rk/pl/issue/869/article/14718 13.05.2022.
 • Global Prospects of Distance Education. „International Journal of Research in E-learning” 2017, vol. 3 [1], http://weinoe.us.edu.pl/sites/weinoe.us.edu.pl/files/media/02_anna_slosarz.pdf 13.05.2022
 • Filmy w TV Trwam: przysposobienie do publicznych debat, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. Film w działaniu”, 2017, nr 9, t. 2, https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/6830/AF230–05–Filmy-w-TV-Trwam–Slosarz.pdf?sequence=3&isAllowed=y 13.05.2022.
 • External resources in e-learning – dominant discourse?, „International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning” 2015, vol. 25, no. 4, http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=74231 13.05.2022.
 • Recykling kultury i zbiorowej tożsamości, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2015, nr VII, http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2774/2443 13.05.2022.
 • Intermedialna kampania społeczna: „Mafia dla psa”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2014, z. 6, http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2302/2005. 13.05.2022.

 

Przynależność do towarzystw naukowych / członkostwo w radach redakcyjnych:

 • Konsorcjum DARIAH-PL (część europejskiej sieci DARIAH-ERIC) od 2016.
 • International Association for Research in L-1 Education. Member of SIG-s: Research on Literature Education, Teacher Education, Technology and Literacy Education.
 • IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of
 • ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences.
 • Member of Editorial Board of „International Journal of Research in E-learning”.
 • Członek Rad Recenzenckich czasopism:
  – „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova”,
  – „Horyzonty Wychowania”,
  – „International Journal of Intelligent Information and Database Systems”,
  – „International Journal of Research in E-learning”,
  – „International Journal of Web Based Communities”,
  – „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna”,
  – „Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi”,
  – „Polisemia”,
  – zbiorowych monografii z serii „E-learning”.

 

Organizacja konferencji naukowych (międzynarodowych i krajowych):

 • Member of International Programme Committee of 13. Annual International Scientific Conference DLCC 2021 Theoretical and Practical Aspects of Distance
 • Learning, subtitle: E-learning in Covid-19 Pandemic Time, Katowice-Sosnowiec 11-12.10.2021 (on line).
 • Member of International Programme Committee of 12. Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning (DLCC 2020) with subtitle Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning, Katowice-Sosnowiec 12-13.10.2020(on line).
 • Seminarium Nauczanie metodą multimedialnych modułów tematycznych. Cele – szanse – zagrożenia. Teoria i praktyka. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 15.02.2020 (we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistów).
 • Członek Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Edukacji Medialnej Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowana mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej z Wydziałem Politologii UMCS, Lublin 17-18.10.2016.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Edukacji Medialnej, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej we współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska i Ośrodkiem Badań nad Mediami w Krakowie 25-26 IX 2014 r.

 

Udział w konferencjach naukowych (wybrane):

 • The Moodle Community platform versus the Microsoft Teams corporate application – paper on 12th Annual International Scientific Conference DLCC 2020 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, subtitle: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning, Katowice-Sosnowiec 12-13.10.2020 (on line).
 • Praktyki oglądania filmów w „Bill Hodges Trilogy” Stephena Kinga – referat podczas III Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców Przestrzenie – praktyki – artykulacje, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego 17-19.06.2019 r. w Łodzi.
 • Multimedia Thematic Module (MTM) as literature teaching method – paper on 12th Conference organized by International Association for Research in L1 Education: Languages and texts: learning and developmental approaches, 26-28.06.2019 on Universidade NOVA de Lisboa in Lisboa (Portugal).
 • Obligacje polonistycznej dydaktyki – referat podczas IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego przez Pracownię Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 20-23.11.2019 r.
 • Dwa bieguny filmowych afordancji w fikcjonalnej literaturze XXI w. Referat otwierający Ogólnopolską Konferencję Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej, zorganizowaną 17.04.2018 przez Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Lektury szkolne po remediacji druku – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Edukacja polonistyczna – metamorfozy, zorganizowanej przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS 26-27.09.2016.
 • Multimedialne moduły tematyczne, czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego – referat wygłoszony na II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Polonistyki elitarność i powszechność, zorganizowanym 18-21.11.2015 przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, Instytut Nauk i Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Instytut Języka Polskiego UŚ, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN.
 • Franczyzowość internetowych witryn na temat szkolenia psów (Polska, Niemcy, Rosja, Australia) – referat, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i Public Relations, zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Kultury UJ, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i in. Kraków 18-19.10.2011.
 • Recycling of the culture. Presentation of foreign cultures in film adaptations of Polish and Australian school readings. University of Melbourne, School of Culture and Communication, seminar, 06.2010 (Australia).

 

Działalność popularyzatorska w nauce:

 • 2022: Rozmowa o monografii Ideologiczne matryce, zarejestrowana pod adresem: Wydawnictwo Universitas Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia, https://www.youtube.com/watch?v=gB0msoymcsw&t=701s 13.05.2022.
 • 2021: Juror w V edycji Konkursu im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej (2021).
 • 2021: Interpretanty lektur: produkty przemysłu medialnego Prototypowy program nauczania metodą multimedialnych modułów tematycznych. Język polski. Liceum ogólnokształcące i technikum pięcioletnie, Kraków – Łódź 2021, https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/10800 13.05.2022.
 • 2020: Ekspert zewnętrzny w finansowanych przez UE projektach: European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Program under the Marie Skłodowska-Curie actions oraz Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim.
 • 2019: Wstęp do podręcznika Polonistyczna dydaktyka ogólna, red. J. Fiszbak, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/Fiszbak_Polonistyczna_dydaktyka-35.pdf 5.11.2020.
 • 2015: Ekspertyza materiałów egzaminacyjnych. Ustny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 • 2010: Udział w pracach jury Powiatowego Konkursu Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu, cyklicznie organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Myślenicach: Tuzy X Muzy (2011), Dziennikarze – kronikarze czy kreatorzy zdarzeń? (2010), Realność czy reality, życie czy show (2009), Prasa w naszych czasach (2008), Co wiecie o Internecie (2007), Co kłamie w reklamie? (2006), Magia mediów (2005), Ale kino!… (2004).

 

Inne projekty i aktywności:

 • Chcieć to MOOC – Rozszerzenie oferty edukacyjnej UP w zakresie zdalnego kształcenia. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach środków EFS. Opracowanie na platformie Navoica zajęć e-learningowych Literatura a nowe media w formule Massive Open Online Course
 • Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim – projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany przez UŁ w ramach konkursu NCBR – ekspert zewnętrzny.
 • Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania. Partnerzy: Województwo Małopolskie, uczelnie wyższe Małopolski, organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Fundacja Centrum Kopernika. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli.
 • Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego – projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Opracowanie dokumentu Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum. Poradnik z ćwiczeniami dla nauczyciela, Ośrodek Rozwoju Edukacji 2013 „Federacja Bibliotek Cyfrowych” http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=586 5.11.2020.
 • Nauczanie języka polskiego metodą multimedialnych modułów tematycznych – projekt zrealizowany w ramach działalności Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego przez studentów we współpracy z nauczycielami w szkołach woj. małopolskiego 2010/2011 i 2011/2012.
 • Komponent dydaktyczny w ramach studiów doktoranckich z literaturoznawstwa w zakresie filologii polskiej. Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – projekt badawczy sfinansowany ze środków Unii Europejskiej:
 • Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Recenzja narzędzi badawczych, wykład i konsultacje dla doktorantów, udział w Forum Młodych Dydaktyków i opublikowanie rozdziału w zbiorowej monografii.