Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Justyna Tomczyk

dr Justyna Tomczyk

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

justyna.tomczyk@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-1194-067

publikacje:


Justyna Tomczyk – adiunktka w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych. Specjalizuje się w zakresie women’s studies ze szczególnym uwzględnieniem aktywności obywatelskiej w sferze publicznej, ruchów feministycznych, polityki płci. Realizuje projekty badawcze dotyczące miejsca, roli, statusu kobiet w społeczeństwie. Wykłady na ten temat prowadziła na zagranicznych uczelniach. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wykluczonych oraz pokrzywdzonych przestępstwem. Występowała jako ekspertka ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Doktoryzowała się w zakresie socjologii problemów społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka dwóch fakultetów: filologii polskiej oraz socjologii reklamy i komunikacji społecznej. Ukończyła także Państwową Szkołę Muzyczną w klasie skrzypiec; studiowała filologię francuską. Pracowała i praktykowała w najbardziej opiniotwórczych mediach. Wygłaszała referaty i przemówienia podczas kongresów, sympozjów i konferencji międzynarodowych. Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Twórczyni edukacyjnych treści cyfrowych publikowanych m.in. na kanale YouTube.

 

Profile seminariów licencjackich:

 • women’s studies ze szczególnym uwzględnieniem miejsca, roli, statusu kobiet w społeczeństwie (np. polityka, biznes, media, nauka, system sprawiedliwości, rodzina),
 • aktywność obywatelska kobiet w sferze publicznej, społeczeństwo obywatelskie,
 • ruchy społeczne, w szczególności ruchy feministyczne,
 • polityka płci, strategie Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci,
 • problemy społeczne (nierówności płciowe, dyskryminacja, przemoc domowa, przemoc reprodukcyjna, molestowanie seksualne, prostytucja, ubóstwo, wykluczenie społeczne, przestępczość kobiet),
 • komunikacja społeczna, język i mass media (np. seksizm, medialne wizerunki kobiet i kobiecości, stereotypy płciowe w reklamie).

 

Wykaz najważniejszych publikacji  (po uzyskaniu stopnia doktora):

Monografie:

 • J. Tomczyk, Female citizens in Poland. A study of the civil activity of women, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken – Berlin 2017.

Książki popularnonaukowe:

 • J. Tomczyk, Inteligencja emocjonalna, Wyd. Edgard, Warszawa 2014.

Monografie pod redakcją:

 • J. Tomczyk, Zarządzanie zmianą: innowacje, organizacje, bezpieczeństwo, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, (współred.).
 • J. Tomczyk, Rodzicielstwo zastępcze – w poszukiwaniu modelu wsparcia i animowania współpracy środowiskowej, Wyd. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020, (współred.).

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • J. Tomczyk, Kędzierzyn-Koźle – procesualna wielokulturowość miasta  [w:] Wielokulturowość polskich miast. Teoria, praktyka, polityka, red. K. Dolińska, J. Makaro, Wyd. Nomos, Kraków 2021.
 • J. Tomczyk, Marianne Weber – w stronę nowoczesnego feminizmu [w:] Max Weber: nowoczesność, religia, odczarowanie, red. M. Warchala, Wyd. Nomos, Kraków 2020.
 • J. Tomczyk, Modele grup wsparcia dla rodziców zastępczych [w:] Rodzicielstwo zastępcze – w poszukiwaniu modelu wsparcia i animowania współpracy środowiskowej, red. P. Kaszubska-Dziergas, J. Tomczyk, Wyd. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020.
 • J. Tomczyk, Budowanie, rola i znaczenie autorytetu rodzicielskiego w procesie socjalizacji [w:] Rodzicielstwo zastępcze – w poszukiwaniu modelu wsparcia i animowania współpracy środowiskowej, red. P. Kaszubska-Dziergas, J. Tomczyk, Wyd. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020.
 • J. Tomczyk, Społeczeństwo obywatelskie jako idea i praktyka społeczna: wybrane paradygmaty teoretyczno-ideowe [w:] Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, red. R. Boguszewski, Wyd. SGGW, Warszawa 2018.
 • J. Tomczyk, Drug Addiction in the Light of the Theory of Social Problems [w:] Psychoactive Substances, Drugs and Alternative States of Consciousness: Cultural Perspectives, red. A. Maćkowiak, Wyd. Sacrum, Katowice 2016.
 • J. Tomczyk, Feminizm w islamie: stan, kierunki, nowy paradygmat ruchu społecznego [w:] Miscellanea islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, red. P. Stawiński, Wyd. Nomos, Kraków 2016.
 • J. Tomczyk, Feminizm w chrześcijaństwie i chrześcijaństwo w feminizmie. Interferencje światopoglądowe [w:] Interferencje Kultury Współczesnej, red. A. Górajek, A. Jagłowska, D. Wyrzykiewicz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • J. Tomczyk, Ukraiński Femen a polski ruch feministyczny. Aktywność obywatelska kobiet w perspektywie porównawczej [w:] Sąsiedztwa III RP – Ukraina, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wyd. Gajt, Wrocław 2015.
 • J. Tomczyk, Determinanty aktywności obywatelskiej kobiet w województwie śląskim [w:] Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania, red. J. Matejek, K. Białożyt, Wyd. Scriptum, Kraków 2015.
 • J. Tomczyk, Stres psychologiczny jako źródło agresji szkolnej [w:] Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się, red. B. Niesporek-Szamburska, A. Guzy, M. Wójcik-Dudek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • J. Tomczyk, Francuskie więźniarki. Wybrane problemy kobiet osadzonych w jednostkach penitencjarnych we Francji [w:] Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa, red. J. Maciejewski, M. Stochmal, A. Bujak, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • J. Tomczyk, Problem (nad)używania marihuany w wybranych krajach Unii Europejskiej. Perspektywa porównawcza, [w:] Narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne. Studia socjologiczne i kulturoznawcze, red. E. Anczyk, Wyd. Sacrum, Katowice 2014.
 • J. Tomczyk, Moda i turystyka. Nowy wymiar społeczeństwa konsumpcyjnego [w:] Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, pedagogicznej i filozoficznej. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie, red. J. Wylężałek, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2014.
 • J. Tomczyk, Czas jako kategoria poetycka: motyw południa w poezji Radosława Kobierskiego [w:] W poszukiwaniu fundamentów, czyli o potrzebie stałości w zmieniającym się świecie, red. K. Kowal, A. Konert, Wyd. Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013.
 • J. Tomczyk, Handikapizm. Społeczne mechanizmy dyskryminacji niepełnosprawnych [w:] Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, red. J. Czepczarz, W. Duczmal, S. Śliwa, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2013.

Czasopisma pod redakcją:

 • J. Tomczyk, Kobiety w społeczeństwie obywatelskim: miejsce, rola, status, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 2019, z. 11, vol. 1.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • J. Tomczyk, Troska w czasach zarazy : feminizm jako nośnik idei etycznej w pandemii COVID-19 – diagnozy i aktualizacje, „Edukacja Etyczna”, 2021, t. 18, s. 94-116, http://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/2021/12/6.pdf
 • J. Tomczyk, Female Citizenship in Poland in the Light of Florian Znaniecki’s Ideas, „Italian Sociological Review”, 2020, vol. 10, nr 2, s. 355-368.
 • J. Tomczyk, Kobiety w społeczeństwie obywatelskim: miejsce, rola, status = Women in civil society: place, role, status : prolegomena i postscripta = prolegomena and postscript , „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, 2019, z. 11, vol. 1, s. 5-21.
 • J. Tomczyk, Gender budgeting in the family and household: from the newly-considered economic function to the democratization of family life, „Studia Humanistyczne AGH”, 2018, nr 4.
 • J. Tomczyk, Ruchy miejskie: konflikt jako narzędzie rozwiązywania problemów społecznych miasta, „Rozprawy Społeczne” 2017, nr 3.
 • J. Tomczyk, Społeczna szkodliwość autorytaryzmu – bariery i zagrożenia dla społeczeństwa obywatelskiego, „Społeczeństwo i Polityka” 2017, nr 1.
 • J. Tomczyk, What does it mean to be a female citizen in Poland? A quantitative study of the civil activity of women in the Province of Silesia, “Romanian Journal of Society and Politics” 2016, vol. 11, no 1.
 • J. Tomczyk, Gender mainstreaming w polityce – gender budgeting w ekonomii. Europejskie programy aktywizacji społecznej kobiet, „Studia de Cultura” 2016, nr 1.
 • J. Tomczyk, Aktywność obywatelska jako narzędzie walki z ubóstwem: rola, znaczenie, modele aplikacyjne, „Społeczeństwo i Edukacja” 2015, nr 20.
 • J. Tomczyk, Gra w uwodzenie: między romantyczną świadomością a pragmatycznym działaniem, „Tematy z Szewskiej”, 2015, nr 15.
 • J. Tomczyk, „Sweet girls and naughty boys” Aggression and gender: differences, interdependence, the consequences, „Forum Pedagogiczne”, 2014, nr 2.
 • J. Tomczyk, Patriarchat a rozwój cywilizacji. Podejście feministyczne, „Forum Socjologiczne” 2014, nr 5.
 • J. Tomczyk , The Polish School of Argumentation: A Manifesto, „Argumentation” 2014, vol. 3. (współaut.).

Recenzje:

 • J. Tomczyk, Zrozumieć emocje – pozorna kontradykcja (Recenzja książki A. Dąbrowskiego pt. Źródła, natura i funkcje emocji), „Argument. Biannual Philosophical Journal” 2020, vol. 10, nr 1.
 • J. Tomczyk, Gender w PRL: o (nie)udanej emancypacji kobiet (Recenzja książki M. Fidelis pt. Kobiety, komunizm  i industrializacja w powojennej Polsce), „Studia Sociologica” 2016, vol. 11, nr 1 .

Tłumaczenia:

 • J. Tomczyk, Przekład: Émil Durkheim, Les définitions de l’éducation. Examen critique, en: L’éducation, sa nature et son rôle, Paris 1926 [w:] „Tolerancja”, red. A. Rosół, M.S. Szczepański, Wyd. Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013.