Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Anna Kamińska-Malandain

dr Anna Kamińska-Malandain

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

anna.kaminska-malandain@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0003-3717-6985

publikacje:


Anna Kamińska-Malandain – jestem filozofką, pracuję na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Od 1 października 2022 roku adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych. Poza tym, jestem redaktorką merytoryczną czasopisma „Edukacja Etyczna” oraz członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie. Wykładam filozofię, filozofię dialogu, socjologię moralności. Prowadzę również zajęcia monograficzne o życiu i dziele Janusza Korczaka. Główny obszar moich zainteresowań naukowych to antropologia filozoficzna, etyka i filozofia dialogu. Moje badania naukowe koncentrują się wokół filozofii człowieka. Interesuje mnie także zagadnienie wyobraźni twórczej, filozoficzna kwestia wrażliwości i zobojętnienia w kontekście współczesnej alienacji człowieka oraz filozofia pedagogiki. Aktualnie pracuję nad książką o Januszu Korczaku, w której chcę ukazać go jako myśliciela – szczególnie myśliciela krytycznego. Wychwytuję te jego myśli, które mają charakter filozoficznych nawiązań, śledzę jego inspiracje filozoficzne.

Profile seminariów licencjackich:

 • etyka dialogu, etyka porozumienia, etyka mediacji, 
 • etyka spotkania:„dialog jest możliwy wtedy, gdy jest spotkanie. Spotkanie jest warunkiem zaistnienia dialogu”, co dzieje się, gdy ludzie spotykają jeden drugiego?, jakie wartości ujawniają się w spotkaniu – dialogu. I to nas szczególnie interesuje, co umożliwia zaistnienie takiej relacji pomiędzy ludźmi, którą określilibyśmy terminem „spotkanie”, jak ono w ogóle może nastąpić.

 

Przykładowe tematy prac:

 • Sokrates jako mistrz dialogu
 • Martin Buber: Ja-Ty-My
 • Emmanuel Lévinas: zobaczyć w Innym ludzką twarz
 • Józef Tischner – filozofia dramatu
 • Karol Wojtyła jako człowiek spotkania
 • Antonii Kępiński – o poznawaniu drugiego człowieka
 • Gabriel Marcel – drugi człowiek jako tajemnica
 • Papież Franciszek – otwieranie drzwi
 • Albert Camus – obcy
 • Zygmunt Bauman – razem osobno: krytyka desocjalizacji
 • Erich Fromm – o sztuce miłości (i o ucieczce od wolności)
 • Janusz Korczak jako człowiek dialogu
 • Jürgen Habermas – rozum komunikacyjny
 • Teoria mediów Jeana Baudrillarda
 • Konsumpcjonizm – Teoria krytyczna szkoły Frankfurckiej (Horkheimer, Adorno, Marcuse).

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Zobojętnienie. Filozoficzne aspekty współczesnej alienacji człowieka, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2018.
 • Rzeczywistość wyobraźni. Gaston Bachelard o źródłach twórczości, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2014/2015.
 • Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Lévinasa i praktyka Janusza Korczaka, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2012 .

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Czy obojętność jest współudziałem? – [w:] Odpowiedzialność biernych, red. A. Bartuś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Oświęcim 2021.
 • Wolność a zobojętnienie – w rozważaniach filozoficznych J. Tischnera, E. Fromma i E. Lévinasa, [w:] Pola wolności, red. naukowa Alicja Bartuś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Oświęcim-Poznań 2020.
 • Heroizm etyczny Janusza Korczaka w świetle filozofii Emmanuela Lévinasa, [w:] Cena odwagi. Między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa, red. A. Bartuś, P. Trojański Fundacja na Rzecz MDSM, Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN w Krakowie, Oświęcim 2019.
 • Karl Jaspers o problemie winy sprawców, [w:] Jak rodzi się zło. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy, red. Alicja Bartuś, Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2018.
 • Dziecko wobec wojny – z perspektywy myśli Janusza Korczaka, [w:] Dzieci wojny, red. Alicja Bartuś, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2016.
 • Troszczyć się o kruchość, [w:] Jesteśmy razem. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzegorzewska, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wyd. „Koncept”, Kraków – Sandomierz 2016.
 • Korczak a szczęśliwe i nieszczęśliwe dzieciństwo, [w:] Aktualność pedagogii oraz pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, red. Ireneusz Pyrzyk, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Włocławek 2015.
 • Dzieło pedagogiczne Janusza Korczaka jako przykład Lėvinasowskiej wrażliwości na Innego, [w:] Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał. Dzieło i życie Janusza Korczaka, red. Magdalena Lubińska-Bogacka, Marek Banach Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2014.
 • Postfeminizm a wojny kobiet – refleksja filozoficzna,[w:] Kobiety wojny. Między zbrodnią a krzykiem o godność, red. Alicja Bartuś, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2014.
 • Korczakowski dialog z dzieckiem – inspiracje filozoficzne. Korczak’s dialogue with the child – philosophical inspirations, [w:] Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie.The Year of Janusz Korczak 2012. There are no children, there are people, red. Barbara Smolińska-Theiss Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013.
 • Terapia filozoficzna i myśl Janusza Korczaka jako metoda aktywizacji twórczej i społecznej, [w:] Jesteśmy. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. Dariusz P. Klimczak, Agnieszka Sojka, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2013.
 • Warsztaty „korczakoterapii” i „filozofioterapii”, [w:] Jesteśmy. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi. Konspekty, scenariusze, ćwiczenia, red. Dariusz P. Klimczak, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2013.
 • Zła nienawiść a nienawiść do zła, [w:] Słowa w służbie nienawiści, red. Alicja Bartuś Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2013.
 • Dwa oblicza sprawiedliwości w Lévinasowskiej filozofii „po Auschwitz”,[w:] Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa XX wieku, red. Alicja Bartuś, Piotr Trojański, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2012.
 • Primo Levi: jak ocalić godność ludzką w otchłani dehumanizacji, [w:] Człowiek wobec totalitaryzmu. Od prostych recept do „ostatecznego rozwiązania”, red. Alicja Bartuś, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2012.
 • Czas jako wymiar nadziei, czyli o dialogiczności czasu według Lévinasa, [w:] Aporie czasu, red. Piotr Orlik, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011.
 • Janusz Korczak jako „homo inquietus”, [w:] Homo inquietus. Człowiek niespokojny. Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Symotiukowi przez przyjaciół, red. Bogdan Banasiak, Jadwiga Mizińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • Wychowanie do wolności a wolność wychowawcy, [w:] Między wolnością a przymusem. Prawa człowieka i współczesna edukacja, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach, red. Anna Wileczek, Kielce 2009.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Człowiek jest odpowiedzialnością. Wrażliwość etyczna a odpowiedzialność w kontekście pandemii Covid-19?, „Edukacja Etyczna”, 2021, nr 18.
  „Nie ma ekologii bez antropologii”. O zobojętnieniu ekologiczno-społecznym w oparciu o koncepcję „ekologii integralnej” papieża Franciszka, „Edukacja Etyczna”, nr 17, 2020.
 • Wokół filozofii wyobraźni twórczej Gastona Bachelarda, „Filo-Sofija”, 2017, nr 4/ II.
 • Prekariat jako zagrożenie bezpieczeństwa światowego na przełomie XX i XXI wieku, „Chorzowskie Studia Polityczne”, 2016, nr 11.
  Między wolnością a zniewoleniem, „Chorzowskie Studia Polityczne”, 2015, nr 9.
 • Zobojętnienie epistemologiczne jako zagrożenie duchowości człowieka, „Colloquia Communia”, 2014, nr 2 (97).
 • Wrażliwość jako źródło rozumu filozoficznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XXXI/XXXII, sectio I, 2010.
 • Kołakowski – Jaspers. Inspiracje i polemiki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XXXI/XXXII, sectio I, 2010.
 • Wrażliwość metafizyczna jako zdolność odczytywania szyfrów transcendencji. O metafizyce absolutu Karla Jaspersa, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, Tom XLV, zeszyt 3-4, 2009.
 • Kobiecość w filozofii Emmanuela Lévinasa, „Colloquia Communia” 2008, nr 1-2.
 • Nieskończona chwila nadziei, czyli o śmierci według Lévinasa (Begalineviltiesakimirka, arba apiemirtiLevinofilosofijoje), „Logos” (Skiriamas Emmanueliui Levinui), 2005, nr 40.
 • Ograniczyć bezgraniczne. Głos w dyskusji „w sprawie granic filozofii”, „Ruch Filozoficzny”, 2003, nr 4.

 

Przynależność do towarzystw naukowych/członkostwo w radach redakcyjnych:

 • Członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie,
 • Członkini komisji rewizyjnej oddziału kieleckiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
 • Członkini Zespołu redakcyjnego „Phaenomena. Studia z filozofii i nauk społecznych”, pisma Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Odział w Kielcach,
 • Redaktorka merytoryczna czasopisma „Edukacja Etyczna”.

 

Organizacja konferencji naukowych (międzynarodowych i krajowych):

 • Organizacja Sympozjum Korczakowskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Aktualność myśli Korczaka pod honorowym patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka, moderacja i wygłoszenie referatu: Co uczyniliśmy naszym dzieciom? Aktualny namysł nad teorią i praktyką Janusza Korczaka i Marii Montessori, on-line 19.02.2022.

 

Udział (czynny) w konferencjach naukowych:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Janusz Korczak współcześnie w kulturze i edukacji. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Pod Honorowym Patronatem Muzeum Treblinka oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. 28 kwietnia 2022 (on-line). Referat p. „ Bogactwo dziecięcej filozofii – Jaspers., Bachelard, Korczak i Montessori”.
 • Sympozjum Korczakowskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „Aktualność myśli Korczaka” pod honorowym patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka, on-line 19.02.2022. Referat pt. „Co uczyniliśmy naszym dzieciom? Aktualny namysł nad teorią i praktyką Janusza Korczaka i Marii Montessori”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czas – kultura, dyskurs, doświadczenie. Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Badawczy FactaFicta, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, online 6 marca 2022 (on-line). Referat pt. „Mam nadzieję, więc będę, czyli o czasie w filozofii Lévinasa i Bachelarda”.
 • UTW Collegium Civitas, semestr wiosenny 2021/2022, 14.03.2022 g. 10.00-11.30 (on-line), Wykład: „Szkoła pracy – aktualny namysł nad teorią i praktyką Janusza Korczaka i Marii Montessori (Korczak, Montessori i Papież Franciszek).”
 • Konferencja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pt. Czym jest filozofia dzisiaj? IFiS, 18.03.2022. Referat pt. „Zastanawiając się, czym jest filozofia dzisiaj, zwróćmy się do Jaspersa”.
 • XII Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI w. „Odpowiedzialność biernych”, zorganizowana przez Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Instytut Prawa i Administracji WSB w Poznaniu, Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Oświęcim 18-20 czerwca 2021 r. Referat pt. „Czy obojętność jest współudziałem?”.
 • XI Ogólnopolska konferencja: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa. „Pola Wolności”, zorganizowana przez: Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Fundacja Ofiar Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Oświęcim 9-11 października 2020 r. Referat pt. „Wolność a zobojętnienie – w rozważaniach filozoficznych J. Tischnera, E. Fromma i E. Lévinasa”.
 • X Ogólnopolska konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. „Cena odwagi”, zorganizowana przez: Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedrą UNESCO ds. Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14-16 czerwca 2019 r. w Oświęcimiu. Referat pt. „Heroizm etyczny Korczaka w świetle filozofii Lévinasa”.
 • Konferencja naukowa „Eidetyka i metodyka. W pierwszą rocznicę śmierci prof. Stefana Symotiuka”, zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 22-23 marca 2018 r. w Rzeszowie. Referat pt. „Filozofia marzenia. O twórczości Stefana Symotiuka”,
 • IX Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. „Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy. Jak rodzi się zło?”, zorganizowana przez: Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15-17 czerwca 2018 r. w Oświęcimiu. Referat pt. „Karl Jaspers o problemie winy sprawców”,
 • Międzynarodowa konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku, „Dzieci wojny”, zorganizowana przez Fundację na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundację Pamięci Ofiar Auschwitz, Muzeum Stutthof w Sztutowie we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24-26 czerwca 2016 roku w Oświęcimiu. Referat pt. „Dzieci wojny – z perspektywy myśli Janusza Korczaka”.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku, „Od wyzwolenia do pojednania”, zorganizowana przez: Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego, 28-30 maja 2015 roku w Oświęcimiu. Referat pt. „Od wolności do zniewolenia”.
 • Seminarium „Twarze Korczaka. Jakiego Korczaka chcemy pokazywać po Roku Korczakowskim”, w którym udział wzięli Batia Gilad, Barbara Sochal, Marta Ciesielska, Anna Bystrzycka, Bożena Wojnowska, 1 kwietnia 2014 roku, Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawie. Referat pt. Korczak jako nauczyciel szczęścia.
 • V Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku, „Kobiety wojny”, zorganizowana przez Fundację na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację im. Róży Luksemburg, 5-8 czerwca 2014 roku w Oświęcimiu. Referat pt. „Postfeminizm a wojny kobiet – refleksja filozoficzna”.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX wieku, „Słowa w służbie nienawiści”, zorganizowana przez Fundację na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację im. Róży Luksemburg, 13-16 czerwca 2013 roku w Oświęcimiu. Referat pt. „Zła nienawiść a nienawiść do zła”.
 • Nauki Janusza Korczaka. Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Rozwoju Integralnego: VI Ogólnopolskie Spotkania Integralnych – SPIN`13 w Gdyni, „Innowacyjne ja, czyli jak być panem swojego losu w turbulentnych czasach”, 16-17.11.2013 roku, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni. Referat pt. „Jak osiągnąć szczęcie?”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał – dzieło i życie Janusza Korczaka”, organizowana przez Jewish Community Centre oraz Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 31 maja – 1 czerwca 2012 roku w Krakowie. Referat pt. „Dzieło pedagogiczne Janusza Korczaka jako przykład Lévinasowskiej wrażliwości na Innego”.
 • III Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. „Jednostka wobec zbrodni”, zorganizowana przez Fundację na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację im. Róży Luksemburg, 25-28 czerwca 2012 roku w Oświęcimiu. Referat pt. „Primo Levi: jak zachować godność ludzką w otchłani dehumanizacji”,
 • II Ogólnopolska Konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku „Oblicza sprawiedliwości”, organizowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego,27-30 czerwca 2011 roku w Oświęcimiu. Referat pt. „Dwa oblicza sprawiedliwości w Lévinasowskiej filozofii „po Auschwitz”.
 • Seminarium naukowe Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, „Naukowe poznanie Holokaustu. Tematy, metody, granice”, 12.05.2009 roku w Warszawie. Referat pt. „Wrażliwość etyczna wobec dehumanizacji czasów Zagłady. Czyn Janusza Korczaka widziany przez pryzmat idei Emmanuela Lévinasa”.
 • Świętokrzyskie Warsztaty Filozoficzne zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w dniach 16-20.09.2009 w Kielcach. Referat pt. Wrażliwość metafizyczna jako zdolność odczytywania szyfrów transcendencji. O metafizyce absolutu Karla Jaspersa.
 • Pierwsza Konferencja Jaspersowska w 40 rocznicę śmierci Filozofa, organizowana przez Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa, Krakowski Oddział PTF oraz Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 21.10.2009 w Krakowie. Referat pt. Zła nienawiść a nienawiść do zła. Polemika z Leszkiem Kołakowskim w oparciu o filozofię Karla Jaspersa i Emmanuela Lévinasa.
 • Panel „Wieczór Profesora Leszka Kołakowskiego” zorganizowany przez Lubelski Oddział PTF oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS,09.12.2009 w Lublinie. Referat pt. „Kołakowski-Jaspers. Inspiracje i polemiki”.

 

Działalność popularyzatorska w nauce:

 • 2022: zebranie sprawozdawcze kieleckiego oddziału PTF połączone z odczytem  na temat „Czego nauczyliśmy się o moralności w czasie pandemii koronawirusa?”
 • 2021: Warsztaty Korczakoterapii, Kulturoterapii i Komunikacji Społecznej, Fundacja „Maximum”, Centrun Kultury-Nauki–Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,
 • 2021: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie –  wykład: Korczak jako nauczyciel szczęścia. [„Edukacja bez barier”. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z niepełnosprawnościami z dotacji Dep. Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego i projektu Fundacji „Maximum” (warsztaty korczakoterapii, wykład nt. filozofii szczęścia)]
 • 2015: cykl czwartkowych wykładów o filozofii dialogu: 26.02.2015: „Twarz drugiego”, czyli o wrażliwości etycznej w filozofii Emmanuela Lévinasa, 05.03.2015: „Inny we mnie”, czyli „macierzyństwo bez różnicy płci” jako kategoria filozoficzna 12.03.2015: „Ty i Ja”, czyli filozofia dialogu Martina Bubera.
 • 2014:  seminarium „Twarze Korczaka. Jakiego Korczaka chcemy pokazywać po Roku Korczakowskim”, zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wykład: Janusz Korczak jako nauczyciel szczęścia.
 • 2012: uczestnictwo w zebraniach Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • 2011: Pałac Małachowskich, Nałęczów, szkolna sesja popularnonaukowa poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza, zorganizowana przez Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie. Referat pt.  „O cnotach bohaterów Homera”.
 • 2009: uczestnictwo w Seminarium prof. Józefa Lipca „Na przełomie”, w postaci referatów i dyskusji wokół tematów (17.03.2009: Wrażliwość jako źródło rozumu filozoficznego, 04.05.2010: Zła nienawiść a nienawiść do zła, 31.01. 2012: Lévinas i Korczak.
 • 2003: organizacja i udział, w postaci trzech wystąpień na temat Wrażliwość, czyli doznawanie prawdy o sobie, w międzyszkolnej sesji popularno-naukowej „Człowiek jako tajemnica” pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, I Zespół Szkół Zawodowych im. Wilków w Dęblinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach).