Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UKEN

dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UKEN

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

liudmyla.kryvachuk@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-3083-4781

publikacje:


Liudmyla Kryvachuk jestem doktor habilitowaną nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Poza tym, od 1 października 2022 roku, profesorem uczelni w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Wcześniej pełniłam funkcję kierownika Katedry Polityki Społecznej i Problemów Społecznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, byłam profesorem w Katedrze Socjologii na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki, kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych i Pracy Socjalnej na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia, profesorem wizytującym w Katedrze Teorii i Metod Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto, Członek Komisji Eksperckiej ds. Akredytacji kierunku praca socjalna Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Jestem Autorką wielu opracowań, w tym monografii i artykułów poświęconych tematyce zarządzania, polityki społecznej i pracy socjalnej, polityki ochrony praw dzieci. Brałam udział w działaniach organizacyjnych przy konferencjach naukowych, zainicjowałam cykl Międzynarodowych Letnich Szkół „Innowacji w polityce społecznej”. Odznaczona zostałam Nagrodą Ministerstwa Finansów Ukrainy za osiągnięcia naukowe (2009), jestem również Laureatką Nagrody Lwowskiej Rady Obwodowej i Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej (2012). Specjalizują się w zarządzaniu publicznym, zagadnieniach polityki społecznej oraz polityki ochrony praw dzieci.

 

Profile seminariów licencjackich/magisterskich:

 • polityka społeczna, lokalna polityka społeczna, usługi społeczne,
 • zarządzanie publiczne, zarządzanie w polityce społecznej,
 • działalność instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej (o zasięgu krajowym i międzynarodowym),
 • działalność służb społecznych, pomoc społeczna, praca socjalna z różnymi grupami klientów,
 • dzieci i społeczeństwo: dziecko i dzieciństwo, sytuacja dzieci, edukacja, ochrona zdrowia, dzieci w życiu społecznym, problem krzywdzenia dzieci, dzieci i przestępczość, dzieci i uzależnienia, bezpieczeństwo dzieci,
 • dzieci i rodzina: problemy współczesnej rodziny z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna, przemoc w rodzinie, dziecko w rodzinie zastępczej, dziecko w rodzinnym domu dziecka, usamodzielnianie wychowanków rodzinnych domów dziecka),
 • dzieci i państwo, polityka ochrony dziecka: rozwój i funkcjonowanie systemu ochrony dzieci w Polsce i na świecie, prawa dziecka, instytucje Rzeczników Praw Dziecka,
 • młodzież i społeczeństwo: polityka młodzieżowa w nowoczesnym społeczeństwie, sytuacja młodzieży, nieprzystosowanie społeczne młodzieży
 • patologie społeczne, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • polityka migracyjna, dzieci uchodźców wojennych w różnych krajach, problemy dzieci i młodzieży w czasie wojny na Ukrainie.

 

Biogram naukowy:

 • 2016 – zakończenie postępowania nostryfikacyjnego – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,
 • 2014 – zakończenie procedury habilitacyjnej na Ukrainie, uzyskanie stopnia na podstawie rozprawy „Formowanie i realizacja polityki publicznej w zakresie ochrony dzieciństwa na Ukrainie”,
 • 2004 – uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie administracja państwowa na podstawie rozprawy „Realizacja polityki młodzieżowej wobec nieletnich na Ukrainie (administracyjno-publiczny aspekt)” .

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie i podręczniki:

 • Polityka młodzieżowa wobec nieletnich na Ukrainie (administracyjno-publiczny aspekt), wyd. Lwowska Państwowa Akademia Finansowa, Lwów 2009.
 • Rodzina, dzieci, młodzież: regulacja prawna, wyd. „Przestrzeń-M”, Lwów 2010.
 • Polityka publiczna w zakresie ochrony dzieciństwa na Ukrainie: formowanie i realizacja, wyd. Lwowska Państwowa Akademia Finansowa, Lwów 2012.
 • Praca socjalna z różnymi grupami klientów: teoria i praktyka, wyd. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Lwów 2017.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Pokolenie i Generation (Z) i Alfa: analiza w kontekście sytuacji politycznej i zmian społecznych na Ukrainie, [w:] Pokoleniowy potencjał polityki, red. M. Mikołajczyk, A. Tasak, Wyd. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2021.
 • Dzieci a społeczeństwo: analiza sytuacji dzieci w kontekście zmian społecznych na Ukrainie, [w:] Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Kraków 2021.
 • Usługi społeczne dla dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19 na Ukrainie, [w:] Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, (red.) N. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska, W. Glac, wyd. „Scriptum”, Kraków 2020.
 • Działalność instytucji społecznych i służb socjalnych na pograniczu polsko-ukraińskim jako pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2018.
 • Praca socjalna w zakresie ochrony dzieci na Ukrainie: formowanie, rozwój, nowoczesny trendy, [w:] Praca socjalna: formowanie, perspektywy, rozwój (red.) L. Kryvachuk, M. Nahirniaka, wyd. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Lwów 2018.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Neurotic generation of COVID-19 in Eastern Europe, (współautor.), „Frontiers in Psychiatry” 2021, Vol. 12, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.654590/ иfull
 • Bezpieczeństwo i ochrona praw dzieci: wymiar międzynarodowy i doświadczenie Ukrainy pod względem zagrożeń społecznych, „Społeczeństwo i Polityka” 2019, nr 4 (61),
 • Rozwój instytutu mediacji w Polsce: geneza i doświadczenie działalności centrów, „Zarządzanie demokratyczne” 2019, nr 2 (24),http://dv.lvivacademy.com /issu/vie w/12052,
 • Transformation of social services in Ukraine: the deinstitutionalization and reform of the institutional care system for children, „Labor et Educatio” 2018, nr 6.
 • Organizacja działalności służb społecznych w Polsce: aspekty prawne i organizacyjne, „Praca socjalna na Ukrainie: teoria i praktyka” 2017, nr 3-4.
 • Praca socjalna z dziećmi: formowanie zdrowego stylu życia dzieci we współczesnej Ukrainie, „Efektywność administracji publicznej”2016, nr 4 (49).
 • Komponent społeczno-psychologiczny formowania kompetencji zawodowych urzędników administracji publicznej w zakresie ochrony dziecina Ukrainie, „Teoretyczne i praktyczne problemy budowy państwa” 2015, nr 16, http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/E15.pdf.
 • Zarządzanie publiczne w zakresie ochrony dzieci jako kierunek zarządzania publicznego: rozwój aparatu pojęciowego, „Teoretyczne i praktyczne problemy budowy państw” 2014, nr 15, http://www.oridu.odessa.ua/9/ buk/E15.pdf.
 • Polityka publiczna w zakresie ochrony dzieci na Ukrainie: mechanizmy formowania i realizacji, „Władza państwowa i samorząd terytorialny” 2013, nr 5.
 • Efektywność zarządzania publicznego w zakresie ochrony dzieci: czynniki innowacyjno-technologiczne i kadrowe, „Efektywność administracji publicznej”, 2012, nr 30.
 • Czynniki i konsekwencji przemocy w rodzinie i krzywdzenia dzieci w kontekście realizacji polityki publicznej w zakresie ochrony dzieci na Ukrainie, „Aktualne problemy administracji publicznej” 2011, nr 4 (48).
 • Teoretyczne aspekty zaniedbywania i bezdomności dzieci na Ukrainie, „Teoria i praktyka administracji publicznej” 2011, nr 2 (33).
 • Regulacja państwowa procesu reformowania państwowego systemu opieki zastępczej na Ukrainie: rozwój rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, „Efektywność administracji publicznej” 2011, nr 27.
 • Konceptualne zasady rozwoju rodzinnych form opieki dzieci-sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej na Ukrainie (adopcja, opieka, patronat), „Aktualne problemy administracji publicznej” 2011, Nr 3 (47).
 • Międzynarodowe organizacji pozarządowe na rzecz dzieci: analiza działalności i systematyzacja organizacji, „Zarządzanie demokratyczne” 2010, nr 6, http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/DeVr/2010_6/fail/kryvach.pdf.

 

Członkostwo w instytucjach badawczych, radach naukowych i zespołach redakcyjnych: 

 • członek „Centrum Badań Młodzieży”,
 • członek „Interdyscyplinarnego Laboratorium badań wojny na Ukrainie”,
 • członek „Laboratorium Socjologiczne COVID-19”,
 • ekspert ds. polityki społecznej i usług społecznych dla dzieci i młodzieży Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej(Ukraina),
 • członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Youth in Central and Eastern Europe”, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Polska),
 • członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Homo et Societas. Wokół pracy socjalnej”, Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Polska),
 • członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Globalne Zarządzanie i Ekonomia”, Czernichowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego (Ukraina),
 • członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Charity, Philanthropy and Social Work” (Polska).

 

Udział (czynny) w konferencjach naukowych:

 • Konferencja Naukowa „Współczesne problemy społeczne w dynamicznej rzeczywistości” (18-19 października 2021, Łódź), Uniwersytet Łódzki, referat: „Polityka ochrony praw dzieci na Ukrainie: geneza i rozwój (1991-2021)”.
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pokoleniowy potencjał polityki”(20-21 września 2021, Wieliczka), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, referat: „Pokolenie i Generation (Z) i Alfa: analiza w kontekście sytuacji politycznej i zmian społecznych na Ukrainie” ,
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraina w warunkach transformacji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego” (13-14 maja 2021, Lwów), Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, referat: „Kwestia bezpieczeństwa dzieci w sytuacji konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczne, ekonomiczne i polityczne skutki pandemii COVID-19 w Polsce i na Ukrainie” (16 grudnia 2020, Kraków), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, referat: „Dzieci w sytuacji COVID-19: priorytety polityki społecznej i bezpieczeństwo dzieci”.
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna: formowanie, perspektywy, rozwój” (5-6 czerwca 2020, Lwów), Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, referat: „Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w różnych krajach: specyfika funkcjonowania”,
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania” (26-27 lutego 2020, Kraków), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, referat: “Dzieci a społeczeństwo: analiza sytuacji dzieci w kontekście zmian społecznych na Ukrainie”.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna: formowanie, perspektywy, rozwój” (24-25 maja 2018, Lwów), Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, referat: „Praca socjalna w zakresie ochrony dzieciństwa na Ukrainie: formowanie, rozwój, nowoczesny trendy” ,
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego” (17 maja 2018, Przemyśl), Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, referat: „Profilaktyka przestępczości nieletnich: aspekty organizacyjne, prawne i instytucjonalne”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Partnerstwo społeczne i współpraca międzyinstytucjonalna w rozwiązywaniu aktualnych problemów inkluzji” (22 listopada 2019, Czerniowcy), Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet im. J. Fedkowicza, referat: „Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki doskonalenia mechanizmów administracji publicznej w warunkach nowoczesnych procesów transformacyjnych na Ukrainie” (27-28 grudnia 2019, Zaporoże), Klasyczny Prywatny Uniwersytet, referat „Polityka deinstytucjonalizacji na Ukrainie: mechanizmy reformowania systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi”.
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej” (20-22 września 2017, Lagow-Zielona Góra), Uniwersytet Zielonogórski, referat: „Działalność instytucji społecznych i służb socjalnych na pograniczu polsko-ukraińskim jako pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych. Aspekty interdyscyplinarne” (7 czerwca 2017, Warszawa), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, referat: „Instytucjonalna pomoc rodzinie w kryzysie: organizacja i funkcjonowanie służb społecznych na Ukrainie”.