Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Maria Rożnowska

dr Maria Rożnowska

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

maria.roznowska@up.krakow.pl

pok: 404

ORCID: 0000-0001-7863-870

publikacje:


Maria Rożnowska – jestem doktorem nauk prawnych (UJ), absolwentką Studiów Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego (UJ) oraz studiów podyplomowych Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UJ). Zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują zwłaszcza: prawo własności intelektualnej (w szczególności prawo autorskie oraz uregulowania dotyczące znaków towarowych), zwalczanie nieuczciwej konkurencji (w szczególności prawo reklamy, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa), prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo ochrony dóbr osobistych, prawo mediów i prawo reklamy.

Profile seminariów licencjackich:

 • granice swobody wypowiedzi,
 • prawo mediów,
 • prawo reklamy.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Prawo do korzystania ze znaku towarowego jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej wyd. C. H. Beck, Warszawa 2022.
  http://www.ksiegarnia.beck.pl/20900-prawo-do-korzystania-ze-znaku-towarowego-jako-wklad-niepieniezny-do-spolki-kapitalowej-maria-roznowska#opis

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Aktualne tendencje w działalności przedsiębiorstw prowadzących horyzontalne portale internetowe w Polsce – szanse i bariery rozwoju, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 1, pod red. E. Fogelzang-Adler, E. Sadowskiej, wyd. Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2018, s. 111-121.
 • Odpowiedzialność za wadliwą wycenę wkładu niepieniężnego w spółce kapitałowej na gruncie art. 481, 482 oraz 175 Kodeksu Spółek Handlowych, [w:] Bezpieczeństwo, polityka, społeczeństwo: studia politologiczne pod red. R. Kłaczyńskiego, wyd. Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju, Kraków 2017, s. 74-86.
 • Dobro osobiste twórcy know-how, [w:] Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, pod red. A. Matlaka, S. Stanisławskiej-Kloc, wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 923-960.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Odpowiedzialność członków zarządu za niewniesienie oraz nienależyte wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej na gruncie art. 293, 483, 291 oraz 479 kodeksu spółek handlowych , „Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze”, 2016, nr 10, s. 111-126.
 • Wniesienie praw do dóbr niematerialnych jako wkładów niepienieżncych do spółek kapitałowych, „Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze”, 2016, nr 9, s. 108-120.
 • (Nie)rzeczywiste naruszenie dobra osobistego w „wirtualnej rzeczywistości” fabularnej gry komputerowej, „Wrocławskie Studia Sądowe”, 2014, t. 3, nr 4, s. 175-203.