Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

Z-ca dyrektora

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

sabina.sanetra-polgrabi@up.krakow.pl

pok: 418A

ORCID: 0000-0001-9628-5327

publikacje:


Sabina Sanetra-Półgrabi – jestem doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce, z dniem 1 października 2022 roku adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, wcześniej byłam pracownikiem Instytutu Politologii, Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Pracę doktorską pt. „Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski a integracja społeczności pogranicza po 1993 roku. Analiza porównawcza trzech Euroregionów: „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy” i „Tatry” obroniłam w 2012 roku. Jestem absolwentką studiów na kierunku: administracja (2003), stosunki międzynarodowe (2005) i politologia (2006). Ukończyłam również studia na kierunku Języki i kultura Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2008). Moje zainteresowania badawcze obejmują: zagadnienia współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem euroregionów na pograniczu południowym Polski oraz systemu bezpieczeństwa lokalnego i zarządzania kryzysowego, w tym współpracy na rzekach granicznych.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej pełniłam rozliczne funkcje, byłam m.in. opiekunem roku na kierunkach: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo państwa, administracja oraz Sekretarzem Komitetu Okręgowego Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (2016-2022), a także Sekretarzem Zespołu ds. ewaluacji dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji (2020-2021), Pełnomocnikiem Dyrektor Instytutu Nauki o Polityce i Administracji ds. współpracy z placówkami oświatowymi, a także Sekretarzem Instytutowej Komisji Wyborczej, członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej  Nauki Społeczne (OW-S) – kuria B podczas uzupełniających wyborów do Senatu w 2022 roku. Pełniłam także funkcję koordynatora współpracy w ramach wsparcia merytorycznego przy organizacji I i II edycji konkursu „Wiedzy o Politologii” i III edycji jako „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Politologicznej” organizowanej przez stowarzyszenie „Głos pokolenia” (2020-2023). 
Od  2022 roku pełnię funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, wspierając Dyrekcję w realizacji zadań statutowych oraz wyznaczonych kierunków działalności. Jednocześnie, jestem Sekretarzem Komisji Konkursowej na najlepszą pracę licencjacką i magisterską obronioną w IDSM, członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej OW-S (2023-2027). Wspieram Radę Naukową IDSM w zakresie organizacji wykładów mistrzowskich, a także Instytutowe Komisje ds. Jakości Kształcenia  odnośnie przygotowywania dokumentacji, korekty planów i programów studiów dla kierunku stosunki międzynarodowe czy tworzenia opracowań dla nowych kierunków studiów, w szczególności dla HR w mediach i organizacjach międzynarodowych. 
Poza tym, współorganizowałam i nadal współorganizuję konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym i ogólnokrajowym, w szczególności I i II Kongres Polskiego Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Integralnej pt. „Media jako przestrzeń działań profilaktycznych i terapeutycznych” oraz konferencje medioznawcze we współpracy z PAU czy inne wydarzenia inicjowane przez jednostki funkcjonujące w ramach IDSM (np. Korczakowski Zespół Badawczy, Centrum Nauk o Politykach Publicznych). Wspieram Studenckie Koła Naukowe działające w IDSM w organizacji rozlicznych aktywności, konferencji naukowych (np. debat oksfordzkich czy wydarzenia pt. „O Słowacji interdyscyplinarnie”) czy Dnia Otwartego. Jestem pomysłodawczynią cyklu wydarzeń związanych z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ogólnopolskiej i międzynarodowej konferencji dotyczącej międzynarodowego, subregionalnego i lokalnego wymiaru akcesji, migracji oraz quizu z wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

 

Od 1 marca 2022 roku jestem również Sekretarzem Czasopisma – Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, w ramach którego zainicjowałam wydawanie numerów tematycznych i włączenie periodyku do bazy BazEkon.

Profile seminariów licencjackich:

 • stosunki międzynarodowe: współpraca transgraniczna w Europie , relacje bilateralne, Grupa Wyszehradzka, współpraca na rzekach granicznych,
 • polityka lokalna, rozwój lokalny i regionalny, znaczenie funduszy strukturalnych UE,
 • znaczenie, pozycja i rola samorządu terytorialnego w zewnętrznej współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem euroregionów,
 • problematyka tzw. polityk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego w Polsce.
 • bezpieczeństwo międzynarodowe: zagrożenia asymetryczne, bezpieczeństwa kulturowego, społecznego, informacyjnego w perspektywie międzynarodowej, regionalnej i lokalnej.

Monografie:

 • Elementy polityki bezpieczeństwa ekologicznego. Perspektywa obszarów przygranicznych RP, wyd. „Scriptum”, Kraków 2021, http://www.wydawnictwoscriptum.pl/elementy-polityki-bezpieczenstwa-ekologicznego-perspektywa-obszarow-przygranicznych-rp-p-361.html
 • Samorząd terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego (współred. Z J. Ropskim, P. Skorutem, P. Ostachowskim), wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Bielsko-Biała 2020.
 • NATO w dwadzieścia lat po akcesji: wspomnienia, analizy, pytania, wnioski, (współred. z M. Winiarczyk-Kossakowską, P. Skoutem), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020.
 • Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych: w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR” (współaut. z J. Mazur), wyd. WN UP, Kraków 2019.
 • Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski: studium porównawcze euroregionów: „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy” i „Tatry”, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Znaczenie dokumentów planistycznych dla kształtowania bezpieczeństwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju gminy, [w:] P. Ostachowski, J. Podgórska – Rykała, S. Sanetra-Półgrabi (red.), Samorząd terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój, wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2022, s. 74-89.
 • Refleksje nad bezpieczeństwem transgranicznym jako polityką publiczną, [w:] D. Kaźmierczak, J. Ropski, O. Wasiuta, W. Zakrzewski (red.), Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2021, s. 195-212.
 • Zarządzanie kryzysowe w NATO : wybrane problemy, [w:] M. Winiarczyk-Kossakowska, S. Sanetra-Półgrabi, P. Skorut (red.), NATO w dwadzieścia lat po akcesji: wspomnienia, analizy, pytania, wnioski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020, s. 129-144.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Impact of Investments s and R&D Costs in Renewable Energy Technologies on Companies’ Profitability Indicators : Assessment and Forecast (wspólaut.), „Energies”, 2023, vol. 16, nr 3, http://www.mdpi.com/1996-1073/16/3/1021
 • Commissions for border waters and their role in the development of tourism. – on the example of Poland with particular emphasis on the southern border, „Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law”, 2021, vol. 25, nr 2, s. 45-53, http://asej.eu/index.php/asej/article/view/579
 • Legal Issues of Using Alternative Sources in Energy Sector : Implementation Methods and Challenges (współaut.), „Strategic Planning for Energy and the Environment”, 2020, vol. 39, nr 1-2, s. 41-64, http://www.journal.riverpublishers.com/index.php/SPEE/article/view/2648
 • Local self-government in cross-border cooperation – basis, determinants and form of local activities in polish border areas, „Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, 2018, vol. 6, (3), s. 97-111.

Organizacja konferencji naukowych (międzynarodowych i krajowych):

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie”, (Kraków: 20-21 stycznia 2022).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polska w NATO. Dwadzieścia lat członkostwa i współpracy”, (Kraków: 20-21 maja 2019).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Samorządy w systemie bezpieczeństwa” (Kraków: 19 kwietnia 2018).
 • II Seminarium naukowo-praktyczne „Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem” (Żywiec: 22 czerwca 2018).
 • I Konferencja naukowo-praktyczna „Ekonomia społeczna i solidarna – między teorią a rzeczywistością” (Żywiec: 25 września 2018).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Stan wojenny w Polsce 1981-1983. Perspektywa prawna, polityczna, społeczna” (Kraków: 7 grudnia 2016).

Udział  (czynny) w konferencjach naukowych:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo jako wartość publiczna”, 9.10 maja 2022 r. Referat pt. „Współpraca organizacji w zakresie profilaktyki w społecznościach lokalnych. Wybrane aspekty”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uczenie się kadr systemu bezpieczeństwa narodowego sposobem na przetrwanie w świecie VUCA”, 22 września 2020 r., Referat pt. „Refleksje nad bezpieczeństwem transgranicznym jako polityką publiczną”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Medzinárodna vedecka konferencja „ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY XIV Diagnostika spoločensko – ekonomických podmienok „dve desaťročia nového tisícročia a budúcnosť“, 6 listopada 2020 r., Referat pt. „Model of environmental policy in the field of small retention as an element of development in the territory of the Euroregion Beskidy”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komunikacja Międzykulturowa” zorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 6-7 grudnia 2018 r. Referat pt. „Edukacja i kultura jako dziedziny współpracy euroregionalnej. Analiza wybranych przykładów”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna Nauka Kościoła a praktyka zarządzania” zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 12 kwietnia 2018 r. Referat pt. „Zasada subsydiarności (pomocniczości) we współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorządy w systemie bezpieczeństwa. 20 lat doświadczeń budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych” zorganizowana przez Instytut Politologii oraz Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 20 kwietnia 2018 r. Referat pt. „Współpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa”.
 • Ogólnopolskie Seminarium naukowo-praktyczne „Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem”, organizator główny: Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BESTPROEKO, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Ogólnopolskie Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA o/Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii i Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Żywiec 21 czerwca 2018 r. Referat pt. „Ochrona powietrza i klimatu jako element bezpieczeństwa ekologicznego i aktywności inwestycyjnej gmin Małopolski północno-zachodniej w latach 2010-2016”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego”, zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk, Łódź 19-20 września 2018 r. Referat pt. „Regionalne programy wsparcia modernizacji infrastruktury lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2011-2015”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyskursy władzy” zorganizowana przez Ośrodek badawczy FACTA FICTA, Kraków 8-9 grudnia 2018 r. Referat pt. „Teorie lokalnej władzy politycznej a kreowanie współpracy transgranicznej”.