Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Antoni Szwed, prof. UKEN

dr hab. Antoni Szwed, prof. UKEN

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

antoni.szwed@up.krakow.pl

pok: 266

ORCID: 0000-0002-8255-3308

publikacje:


Antoni Szwed – Jestem powszechnie znanym w Polsce badaczem myśli Sørena Kierkegaarda (autorem rozprawy doktorskiej i częściowo habilitacyjnej oraz kilkudziesięciu artykułów tej myśli poświęconej), tłumaczem kilku jego dzieł. Ostatnio w ramach grantu NPRH kończę tłumaczyć drugi tom Dzienników Kierkegaarda. Przez wiele lat badałem protestancką myśl reformacyjną: niemiecką, francuską (kalwińską) i angielską (nurty radykalnego kalwinizmu, purytanizm) XVI i XVII w. (monografia i artykuły). Specjalizowałem się również w filozofii Hegla (głównie zagadnienia ontologiczne i antropologiczne). Przez wiele lat (1983-1995) byłem w Papieskiej Akademii Teologicznej asystentem/adiunktem w katedrze filozofii człowieka u ks. prof. dr hab. Józefa Tischnera.

 

Profile seminariów licencjackich/magisterskich:

 • filozofia człowieka: problematyka wolności, prawdy egzystencji
 • elementy teorii poznania
 • ontyczne podstawy bytu ludzkiego
 • rola wyobraźni w życiu człowieka

 

Krótki biogram naukowy:

 • 1979 – magister fizyki (UJ, Kraków).
 • 1983 – magister filozofii, specjalność: etyka (KUL, Lublin), praca magisterska pt. „Wolność a prawda w koncepcjach osoby Augustyna i Karola Wojtyły”, przygotowana pod kierunkiem promotorów: ks. prof. dr hab. Tadeusza Stycznia, prof. dr hab. Jerzego Gałkowskiego.
 • 1988 – doktor filozofii (KUL, Lublin), praca doktorska pt. „Wolność a prawda egzystencji w myśli S. Kierkegaarda”, przygotowana pod kierunkiem promotora: prof. dr hab. Jerzego Gałkowskiego.
 • 1983-1995 – praca jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Filozofii Człowieka ks. prof. dr hab. Józefa Tischnera (PAT, Kraków).
 • 1995-2005 – praca w korporacji międzynarodowej.
 • 1998-2008 – prace translatorskie.
 • 2012 – doktor habilitowany filozofii (UP JP II, Kraków), praca habilitacyjna pt. „Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard”.
 • 2010-2013 – adiunkt (UP, Kraków).
 • od 2013 – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów, Kęty 2016.
 • Szkice o Kierkegaardzie i nie tylko…, Kęty 2014.
 • Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Kęty 2011.
 • Między wolnością a prawdą egzystencji. Studium myśli S. Kierkegaarda, Universitas, Kraków 1991, Antyk, Kęty 1999.

 

Tłumaczenia:

z oryginału duńskiego:

 • Kierkegaard, Dzienniki NB 31 – NB 36, Kęty 2021.
 • Kierkegaard, Dzienniki. Fragmenty o Lutrze, przeł. Antoni Szwed, „KRONOS”, 2020, nr 3, s. 214-230.
 • Kierkegaard, „In vino veritas” (Przedmowa), Stadia na drodze życia, [w:]Polifoniczny świat Kierkegaarda, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 276-287.
 • Kierkegaard, O chrześcijaństwie, Kęty 2011.
 • Kierkegaard, Księga o Adlerze (fragmenty), “Argument, Biannual Philosophical Journal”, 2011, vol. 1, no 1, p. 132-141.
 • Kierkegaard, Czyny miłości, Kęty 2008,
 • Kierkegaard, Arcykapłan (wstęp, przekład, przypisy), „KRONOS” 2008, nr 6.
 • Kierkegaard, Wprawki do chrześcijaństwa, Kęty 2002,
 • Kierkegaard, Pojęcie lęku, Kęty 2000.
 • Kierkegaard, Dziennik (wybór), Lublin 2000.

 

z oryginału angielskiego:

 • Zagzebski, Filozofia Religii, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2012.
 • Stewart, Kierkegaard i Hegel o wierze i wiedzy, „Logos i Ethos”, 2008, nr 2 (25), s. 27-45.

 

z oryginału łacińskiego:

 • Św. Tomasz z Akwinu, O prawdzie. Kwestia 1: artykuły: 1, 2, „Logos i Ethos”, 1993, nr 1, s. 161-170.

 

Rozdziały w opracowaniach zwartych:

 • Dwie wiary Karla Jaspersa, [w:] Karl Jaspers: Logos i Alogon, red. Cz. Piecuch, Universitas, Kraków 2019, s. 119-151.
 • Many Faces of Exploitation, [in:] Contemporary Moral Dilemmas, ed. D. Probucka, Peter Lang, Berlin 2019, s. 93-108.
 • Autorità assoluta di Dio e autorità relativa degli uomini che servono Dio. Aspetto filosofico, [in:] Obedience and Authority, red. A. Gieniusz, T. Grabińska, A. Hennel-Brzozowska, M. Lenart, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2018, s. 69-86.
 • Literacka mistyfikacja Kierkegaarda,[w:] S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przeł. K. Toeplitz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2018, s. 167-169.
 • Bóg Wilhelma Friedricha Gottfrieda Hegla, [w:] Filozofia Boga, część I, red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 53-78.
 • Sørena Kierkegaarda myślenie o Bogu, [w:] Filozofia Boga, część I, red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 137-159.
 • Kwestia niemieckiej winy moralnej w ujęciu Karla Jaspersa i Michaela Schmidt-Salomona, [w:] Karl Jaspers: Filozof – świadek czasów, red. Czesława Piecuch, Universitas, Kraków 2016, s. 49-66.
 • Trudne pytanie Climacusa, [w:] Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, red. Maria Gołębiewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 13-34.
 • Karl Jaspers i nietzscheańska filozofia destrukcji, [w: ] Karl Jaspers: W kręgu wielkich myślicieli współczesnych, red. Czesława Piecuch, Universitas, Kraków 2015, s. 215-236.
 • Dlaczego dziś potrzebujemy filozofii pracy księdza Józefa Tischnera? / [w:] Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia : perspektywy fides i ratio, red. nauk. Agnieszka Hennel-Brzozowska, Kraków. Wydawnictwo „Scriptum”, 2014,s. 49-63.
 • O pozornym i rzeczywistym dialogu z wiecznością, [w:] Idea dialogu w myśli Jana Pawła II, red. Z. Zarębianka, K. Dybeł, Zb. Mirek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2013, s. 197-205.
 • Czy Søren Kierkegaard był irracjonalistą? Filozofia egzystencji i meta-system, [w:] Aktualność Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze, red. M. Hintz, M. Urbańska-Brożek, Sopot-Gdańsk 2013.
 • Wokół Transcendencji. Karl Jaspers w sporze z chrześcijaństwem, [w:] Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 86-99.
 • Przedmowa do S. Kierkegaard, [w:] O chrześcijaństwie, Wydawnictwo Derewecki, Kęty 2011, 5-17.
 • Prawda w obliczu dwóch skrajności: fundamentalizmu i postmodernizmu, [w:] Postmodernizm i fundamentalizm a prawda. Od idei do praxis, red. Halina Grzmil-Tylutki i Agnieszka Hennel-Brzozowska, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010, s. 65-74.
 • O znaczeniu humoru w filozofii Sørena Kierkegaarda, [w:] Filozofia i wolność. Księga poświęcona pamięci Profesora Wiesława Gromczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 79-93.
 • A Short History of the Reception of Kierkegaard’s Thought, [w:] Kierkegaard’s International Reception, Tome II, Southern, Central and Eastern Europe, ed. by Jon Stewart, Kierkegaard’s Research: Sources, Reception, and Resources, Ashgate, Burlington 2009, USA, s. 213-243.
 • Wstęp tłumacza [w:], S.Kierkegaard, Czyny miłości, Wydawnictwo Derewiecki, Kęty 2008, s. 5-19.
 • O podobieństwach i różnicach między miłością zmysłową (Elskov) a miłością duchową (Kjerlighed) u Sørena Kierkegaarda, [w:] Miłość i Samotność. Wokół Myśli Sørena Kierkegaarda, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 93-101.
 • Kierkegaarda dialog ze sobą, [w:] Aktualność Kierkegaarda (W 150 rocznicę śmierci Myśliciela z Kopenhagi), wyd. ANTYK, Kęty 2006, s. 74-89.
  U źródeł rozpaczy, [w:] Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sørena  Kierkegaarda, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, s. 61-74.
 • Kierkegaard on the role of imagination in the development of human beings, [in:] Moral  Imagination and Charakter Development, ed. by George F. McLean, Washington 2003, s. 31-37.
 • O komunikacji pojęcia powagi egzystencji,  [w:] Człowiek i polityka, Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego, Lublin 2002, s. 253-259.
 • Przedmowa tłumacza, [w:] Søren Kierkegaard, Dziennik, TNKUL, Lublin 2001, s. 5- 32.
  Komunikacja pośrednia jako podstawowa metoda filozofii egzystencji Kierkegaarda, [w:]  Tożsamości Kierkegaarda, Principia, Kraków 1999, s. 171-184.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Matthew Tindal i redukcja chrześcijaństwa do religii naturalnej, „Humaniora (Czasopismo Internetowe)”, 2020, nr 2 (30) 2020, s. 23-46.   http://humaniora.amu.edu.pl/node/6.
 • A Long Way to John Locke’s Concept of Toleration in 17th Century England, “KRONOS. Philosophical Journal”, 2019, vol. VIII, s. 239-255. https://kronos.org.pl/english/.
 • Krytyka pewnej postaci współczesnego deizmu jako projektu nowej religii w zglobalizowanym świecie. Na marginesie książki Roberta Corfe’a Deism and Social Ethics, „Roczniki Filozoficzne”, 2017, tom LXV, nr 4, s. 271-292.
 • Rozum i wiara u Johna Locke’a na historycznym tle siedemnastowiecznej Anglii, „KRONOS. Philosophical Journal”, 2017, nr 4, s. 170-192.
  Oliver Cromwell – purytanin doskonały?, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, 2017, vol. 236, (2), s. 70-86.
  Fideizm Jana Kalwina w doktrynie podwójnej predestynacji, „Argument”, 2015, vol. 6, nr 2, s. 477-500.
 • Johna Locke’a koncepcja tolerancji jako reakcja na zasadę „cuius regio, eius religio”, „Roczniki Filozoficzne”, 2014, t. 62, nr 4, s. 65-85.
 • O zasadniczej niesprowadzalności „systemu” Kierkegaarda do systemu Hegla, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 2013, t. 58, s. 151-172.
 • Sørena Kierkegaarda sąd nad Marcinem Lutrem, „Roczniki Filozoficzne”, 2013, tom LXI, nr 3 (2013), s. 101-124.
 • Recepcja Kierkegaarda w myśli Józefa Tischnera, „Argument”, 2011, vol. 1, no 2, s. 275-290.
 • Filozoficzne konsekwencje grzechu pierworodnego u Hegla i Kierkegaarda, „Logos i Ethos”, 2009, vol. 27, nr 2, 2009, s. 43-82.
 • O pewnych niekonsekwencjach kantowskiej filozofii religii, „Logos i Ethos”, 2007, vol. 22-23, nr 1-2, s. 204-209.
 • O konflikcie rozumu i wyzwolonej wyobraźni, „Ethos. Kwartalnik Inst. JPII Lublin”, 1998, nr 43, s. 213-220.
 • Kierkegaarda próba przezwyciężenia estetycznego chrześcijaństwa, „Ethos”,1997, vol. 40, s. 169-178.
 • O niemożliwości dowodów na istnienie Boga według Kierkegaarda,” Analecta Cracoviensia” 1991, t. XXII, p. 49-60.
 • Biblia i Wiara według Kierkegaarda, „Znak”, 1991, vol. 3, s. 71-79.

 

Recenzje:

 • Intymny Kierkegaard (rec.), „Znak”, 2016, nr 731.
 • Kłos, Freedom as an Uncertain Cause in Graham Greene’s Novels. A Philosophical and Literary Analysis, „Roczniki Filozoficzne”, 2013, LXI, nr 4, s. 160-164.
 • Czytajmy Kierkegaarda, Recenzja z Pism Mniejszych, tłum. K. Toeplitz, „Znak”, 2008, nr 6, s. 182-187.
 • Szkice z filozofii polityki (rec. K. Murawskiego, Filozofia polityki, Warszawa 1993), „Ethos, Kwartalnik Inst. JPII Lublin”, 1997, nr 38-39, s. 309-313.
 • Myślenie wobec zła (rec.), „Logos i Ethos”, 1992, nr 1, s. 79-86.
 • Filozofia dramatu (rec.), „Tygodnik Powszechny”, 1991, nr 22.
 • Kołakowskiego pogoń za rzeczywistością (rec.), „Znak”, 1991, nr 6, s. 163-168.
 • Rozum i wiara (rec.), „Tygodnik Powszechny”, 1990, nr 49.
 • Krytyka popperowskiej krytyki Hegla, (rec.), [w:] Zagadnienia filozoficzne w nauce, 1988, t. X, PAT, s. 41-45.
 • Elementarz etyczny Karola Wojtyły (rec.), „Przegląd Powszechny”, 1985, nr 3 1985.

 

Przynależność do towarzystw naukowych/członkostwo w radach redakcyjnych:

 • kierownik Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda przy IDSM UP.
 • członek Polskiego Towarzystwa Etycznego.
 • członek Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa.
 • członek Fides et Ratio,
 • członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

 

Organizacja konferencji naukowych (międzynarodowych i krajowych):

 • Międzynarodowa Konferencja „Pozytywna wizja chrześcijaństwa w myśli S. Kierkegaarda”, 22-23 listopada 2019, UP, Kraków.
 • Międzynarodowy Kongresu „Aktualność Kierkegaarda”, 10-12 czerwca 2013, UP, Kraków.

 

Granty:

 • Grant Narodowego Centrum Nauki: „Wpływ fideizmu kalwińskiego na powstanie i rozwój racjonalnej teologii naturalnej u wybranych myślicieli angielskich XVII i XVIII wieku” (2013-2015).
 • Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2 – Przekład i naukowe opracowanie Dzienników S. Kierkegaarda z II okresu jego twórczości (2020-2024).